You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Tangane Tama Tu'ipelehake!

Australia

'Etita,

Hufanga atu he ngaahi talamalu 'o e fonua na'e tuku 'e he 'Uluaki Fa ki Langi, kae fakaa'u atu ki Tonga'eiki 'emau loto mafana & poupou lahi faufaua ki he sipinga kuo taa 'e he Tama Tu'ipelehake he tapuni 'o e Falealea 'o e 2006. Tangane! pea tuha pe mo e feitu'una! 'Oku 'i ai nai ha kete [tapu mo hou'eiki] 'o e kau fakafofonga kehe mo e hou'eiki falelalea ke fakahaa'i ki he kau Temoo 'oku fulikivanu pea 'oku papeliane 'enau founga taki. Ko e fa'ahinga temokalati fe ia 'oku nau tu'uaki'i? Ko e founga ko ena kuo nau ngaue'aki pea nau polepole ai he televisone & nusipepa ko 'enau ikuna [victory] 'oku 'ikai ke democratic [temokalati], ka 'oku barbaric [papeliane]!!Na'a tau laukau'aki hotau ki'i fonua ['a Tonga] 'i he'ene kehe mei ha fonua pe 'i Mamani......'a 'ene masiva he 'material things', kae tu'umalie faka-'ulungaanga & fakalaumalie. Kuo hanga 'e he kau Temoo 'o fakae'a mai he uike kuo 'osi 'a e pakukaa [tapu mo hou'eiki] 'a e loto, 'atamai & laumalie hotau ni'ihi! He 'oku pehee ha 'ofa ki he kakai mo e fonua? Ko e 'ofa ena...pea tutu mo laiki si'i koloa 'oku ma'u mei ai e mo'ui 'a e tokolahi? Kuo taimi ke 'aa 'a e Tonga kotoa 'o fakafaikehekehe'i 'a e to'onga 'a e taki 'oku 'ofa mo e kau taki 'oku haasino mai he'enau to'onga 'a e pule fakaehaua, ta'e'ofa mo e ta'e'ilo-'Otua!Na'e tuku 'a Tonga ki Langi......'o 'ikai ki he ngaahi konga'ao faka'ilonga 'uhaa...ka ki he 'Otua! Pea tala 'e Sisu kia Pita: "ko kinautolu 'oku to'o heletaa, te nau mate he heletaa!" Na'e fua kolosi 'a Sisu.......fu'u kolosi mamafa faufaua ne toutou too ai ki lalo pea a'u ki hono fua fakaa'u 'e he tokotaha kehe. Na'e 'ikai ke ikuna'aki 'a e hamala, mahafu pe ko e afi, hangee ko ena na'e 'asi mai mei Tonga na he uike kuo 'osi. Ka na'a Ne ikuna'aki 'a e 'ofa lahi faufaua mo e kataki. Talamai 'e he kau fakatonuhia ki he fu'u me'a fakalilifu ko ena kuo hoko ki hotau ki'i fonua, tokua kuo nau fiu he tatali, mo e ha fua e ngaahi 'uhinga. There is no excuse for violence! Violence breeds violence! 'Ai e founga na'e akonekina kitaua ki ai 'e he'eta matua, 'a e founga 'oku tuha mo hota Tongaa...'a e 'Ofa mo e Faka'apa'apa!Sisilia Tupou-Thomas.

ttupous [at] yahoo [dot] com [dot] au