You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Fie'ilo ki he aleapau mo e TV Siaina

Kolofo'ou, Nuku'alofa, Tonga

'Etita,

Tulou atu mo e ngaahi Talamalu 'o e fonua, kae 'ata ke u lafo lalo atu ki he tu'unga fakamafola lea mo e mitia 'a Tonga.

'Oku ou ki'i hoha'a pe ki he hono fakangofua ke pule fakalevleva mo fa'iteliha 'a Siaina ki he'etau mitia. Ka ko e me'a pango he 'oku 'ikai te u ma'u ki he kakano 'o e ngaahi aleapau na'e fai ki he mitia 'e Tonga mo Siaina, ka 'oku ha mai mei he'enau faifatongia 'oku 'i ai honau fu'u ivi malohi. Ko e mitia 'o ha fonua, ko e le'o ia 'oku malohi mo vave. Ko e faiako ola lelei taha ia 'i mamani! 'Oku fakatoukatea 'ene 'omai 'a e lelei mo e kovi 'i ha founga vave 'aupito, 'i he ngaluope mo e ngalu'ea foki.

Ko e fehu'i:
Koeha nai e ngaahi konga mahu'inga 'o e kakano 'o e aleapau na'e fai?
Koeha hono fuoloa 'o e fakangofua ke nau fa'iteliha 'i he kakano 'o 'enau ngaahi polokalama 'e 'omai ki si'otau fonua?
Na'e fai nai ha fetapaaki ki heni 'a e Falealea, pe na'e fai fakapotungaue pe?
Kapau 'e 'i ai ha ngaahi polokalama 'oku ta'efakafiemalie ki Tonga, 'oku 'i ai ha kupu 'o e aleapau na'e 'osi fakahu ke toe vakai'i ai e ngaahi hoha'a pehee?

Kataki he hoha'a ni, ka 'oku ou lave'i ko e Mitia ko e Ivi malohi taha ia 'o ha fonua. Ko e Ivi ko eni 'e hoko pe ko ha fakamalohi pe fakatupu maumau ki he Mafu 'o e fonua.
'I he taimi na'a ku fuofua lave'i ai 'a hono fakahoko 'o e polokalma ko eni, fakataha mo e ngofua fakalele 'o e 'Apiako Ma'olunga 'o Tonga, ne u lea ange ki hoku kaunga faikava, 'ko e ongo me'a mahu'inga taha eni si'otau fonua kuo ala mai ki ai mo e kainga Siaina.'

'Oku ake 'eku manatu ki he felafoaki na'e fai 'i he ngaluope 'o fekau'aki mo e palopalema ko eni 'i he ta'u 1998 nai. Na'e fakahoko mai 'e he ki'i matapule ko Pasiaka 'i he Kavabowl. Na'a ne pehe ai, Kuo mole 'a Tonga, tu'unga hono hua'i mai 'o e kainga muli mo hono fakatau atu 'o 'etau paasipooti. Na'a ne fakafuofua ki ha ta'u nai 'e 15 ki he 20 kuo tau sio he ngaahi palopalema ko eni.

Fai mai mu'a ha fakamaama ki he'emau ki'i kau paluplau mei Tahi Mate.

Faka'apa'apa atu,

Langisukatau

langisukatau [at] hotmail [dot] com