You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Te u tatau atu

New York, NY,USA

'Etita,Kataki pe ha'ofanga kau toe ki'i maumau'i si'i homou taimi kae fai ha'aku toe ki'i fakama'ala'ala atu ki he kaunanga ko'eni ko Mele Payne 'a e 'uhinga 'o 'eku tohi.Na...’e angafefe ...‘eku try to side-steps ho...’o point? Ko ...’eku fakafepaki...’i na...’e fai ki ho...’o tohi, ...“Pango'ia...”. He ko e kakano ho...’o ngaahi tohi ...‘oku ...‘i ai ...‘a e me...’a ko e fiema...’olunga, fieha, talaihangamai, sanitungua pea mo e sio lalo ki Tonga (not only once, twice but more). Ko ho...’o meimei tohi kotoa pe ...‘oku mole ai hoku taimi hono lau ...‘oku ke tuhu faka hangatonu pe mo homou ki'i feleoko kihe Taua. 'Oku mau sio fakalongolongo pe mo e pango'ia, ka ko 'ene hake 'eni 'emau kato pango'ia, ko e me'a ia 'oku fai atu ai 'a e longoa'a. Ka ...‘oku te fotu...’utu...’u talanoa kihe fonua, ...‘ai leva ke mahino ...‘ete me...’i kakava 'oku tafe ai.Kole atu kiate ko e, tukuange ha faingamalie 'o e La'a Hopo 'oe 'Otua Felenite, kene ulo, pea malama pea huelo 'i he 'Otu Anga'ofa, pea lava mo 'ene ngaahi ma'a'imoa fokotu'utu'u mo 'ene ngaahi visione ki hono Pule'anga, he ko e taimi tatau kuo ne hopo hake 'i he horizon 'o Tonga 'oku ne kei mourn 'a e loss 'o 'ene 'Eiki pea 'oku kei ongo'i 'e he Tonga kotoa 'a e fu'u afaa fesinui kuo hoko kihe fonua, pea ka hili 'ene ngaahi maa'imoa fokotu'utu'u, pea ke toki fetakinima atu leva pea mo Mr. Wolfgramm pea mo ho'omo ki'i afo tau-paka ki he matafanga 'o Fangatapu 'o lafo atu ai, hei'ilo na'a piki mai ai ha fo'i muli'one kai organic green vegetables.Let me ask you something Mam, what is wasteful to you? Koe si...’i puaka ...‘e fiha pe toho ...‘e fiha ho...’o tangata...’eiki na...’e mate ...‘ihe ouau ...‘oe fonua, ke hange ...‘oku fu...’u mafasia pehe...’i fau ai si...’o me...’a manava ...‘ihe fai fatongia ...‘ae kakai ...‘o Tonga ki honau Tu'i. Malo si'i talamai 'ae auction 'e Princess Diana 'ene wardrobe, fefe keke ha'u koe mo ho'o wardrobe 'o fakatau 'ihe lalo kasia 'i Talamahu, pea tokoni atu ki si'i kakai 'oe fonua.Presenting dead pigs were very meaningful in the old days so to Today. Hange si...’o fokotu...’u mai ke fai ha ngaahi founga kehe ange, Mam...…koe kakato hono fai ...‘ae fatongia pea ngali pule...’anga fakatu...’i ...‘a Tonga ...‘ihe takoto ...‘ae puaka toho, puaka hula, ...‘umu kaveitau, kava toho, kava fakatefua, etc. koe puaka moe kava 'i pangai...kakato e fonua....ongo'i mei fulutamakia ho'o ki'i li pooni ke kumi ha toe fa'ahinga founga ange...mahalo 'oku 'ikai ke si'i a'u ho'o ako 'oka hili 'ae ngaahi ouau fakalangilangi ...‘oku ...‘ikai ...‘ave ...‘ae fanga puaka ...‘o tanu, ka ...‘oku tufa pea vahe pea ...‘ilo ...‘a Hou...’eiki, pea mama ai ...‘a ha...’ame...’avale.Kataki pe matanga kau toe ki'i afe si'i hake kia Mr. Richard Wolfgramm, 'i he konga 'ene tohi na'a ne faka'uhinga'i mai ai 'eku fehu'i pehee "Ko hai koe" 'oku tatau ia mo e Tongan middle finger. Sir, there is no such a thing in the Tongan Culture ko e "middle finger". 'Oku ke 'ilo'i 'a e Tonga 'oku nau "Tuke", 'oku nau tuke 'i Tokanga pea nau tuke 'i Falehanga, 'oku nau tuke 'i tahi pea nau tuke 'i 'Uta, 'oku nau tuke 'ihe tauhi 'Otua, pea nau tuke 'ihe tauhi honau Tu'i, nau toe tuke pea matuketuke 'ihe mala'e 'oe ako, pea moe mala'e 'oe lotu.Faka'osi pea ko 'eku tatau atu ee ki he Matangi Tonga, na'e pehe 'e Ms. Lynch.....“Augustus, the first Roman Emperor, is said to have found Rome in clay and left it in marble...”.....’io ko fee 'a Augustus today, ...‘oku kei ...‘iai hano hako faka emperor ...‘i Loma?...…ko'eku lau leva 'eni 'aku Ms. Lynch..na...’e tofolofola ...‘ae ...‘Uluaki Fa...…King George the First.....”God and Tonga are my Inheritance...Ko e ...‘Otua mo Tonga ko hoku Tofi...’a...”. ...‘Isa koe lau mai ...‘ae mapele, mo e koula moe quote ...‘a hai fua 'i mamani, ...‘oku kei Pule...’anga Fakatu...’i ...’a Tonga ...‘i he tahi Saute he ko ...’ene maka mapele mo ...’ene koula ...’a e ...’Otua (God), pea ko e hako ...’eni hono nima ...’o e ...’Uluaki Fa kuo hoko koe la...’a hopo ...’o e ...’Otu Felenite.Faka'apa'apa AtuMa'u Leka 'i Lolofonua

Makeletak [at] aol [dot] com