You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Maha 'osi e kato 'a e kau Temo

Canberra, Australia

'Etita,

Kuo hoko ‘o tu’u he hisitolia ‘a e ’ohofi mo e taa’i fakasino ‘e he kau Taki Feinga Liukava Fakatemokalati mo ‘enau kau poupou ‘a e kau taki ‘o e Pule’anga mo e kakai ne ‘ikai ke nau tui tatau mo kinautolu, pea to e hoko ‘o lavenoa ai ‘a e totonu e taka nofo he ngaue ‘a e taka tu’u, ka e to e fakamamahi ange ‘a e si’i mole ‘a e ‘u mo’ui ‘o ‘etau fanau he vela mofia. Ne u toutou fakatokanga atu pe foki ki mu’a kuo ’osi mavahe ‘a e kau feinga fakalelei fakapolitikale ki ha tu’unga ‘o e feinga liukava’i fakasino ‘a e founga pule lolotonga, pea ko e toe faka’ilonga foki ia ‘a e maha ‘a e manava mo e ivi poto fakapotopoto mo e maama fakaako, ‘a ia ko e mahaki ‘eni. Pea ne u ‘osi kamata fakatokanga’i ‘a e ngaahi faka’ilonga ‘o e mahaki ni kimui ni mai.

Ko e ngaahi faka’ilonga ‘o e maha ko ‘eni: ‘a e faka’ai’ai ‘e he kau taki

liuakava ‘a e kapekape he ngaahi nusipepa pehe ki Pangaisi’i pea taukapo’i pe ia ‘oku faka’ofo’ofa pe ia, faka’ai’ai ‘e ‘Akilisi Pohiva mo ‘ene kau sulu ‘a e laulanu ki he ngaahi matakali muli tautautefito ki he kau Siana ki he ‘atamai e kau muimui mo e kakai, mo e faka’ai’ai ke fehi’a honau kau muimui ki he kau pisinisi ‘oku ‘ikai ke nau fiepoupou’i kinautolu, faka’ai’ai ke teke pe ‘a e tui ‘a e kau pisinisi ‘a kinautolu, faka’ai’ai ‘enau fanau ke ma’u e ‘u lakanga ma’olunga he feinga liliu fakatemokalati pea to e teke mai kinautolu ke ‘ai kenau taki fakapolikale, mo e ha fua ‘o e ngaahi faka’ilonga ‘o e mahaki ni.

Pea ‘i he’ene maha ne kamata mai leva he ta’u ‘e ua pe tolu kuohili ‘a e hanga ‘e ‘Akilisi Pohiva, Clive Edwards, ‘Uliti Uata, ‘Isileli Pulu mo hai fua ‘o malanga’i ‘a e ‘ohofi fakasino mo e teuteu taa’i e kau taki pea ‘amo ange ‘enau fakamanamana, fakailifia mo e tala ’e fai he kakai ‘a e me’a fakalilifu, pea ne ‘asi mai ‘eni hono taa’i fakasino ‘a e Falealea pea haveki mo loto (Ne ‘i fe Pule’anga ia mo e Potungaue Polisi ke fai pe a ha ki’i feinga, hala ‘ata). Ko e faka’ilonga ‘eni ia ‘a e kau taki e kakai kuo maha ‘osi ‘enau maama fakalotu mo e maama fakaako, pe ko hono fakalea ‘e taha kuo kamata ke ‘asi mai ‘a e mutu ‘a e lotu pea mo e mutu mo e ako, lotu-mutu mo e ako-mutu he kau sulu ni. He ‘oku ‘ikai ha tokateline ia he lotu faka-Kalisitiane te ne teiteitei faka’ai’ai ke ke taa’i ho fili pea tutu hono fale mo ‘ene kau poupou ‘okapau he ‘ikai ke mou tui tatau, ka ko e lea mahu’inga pea faingata’a taha pe ko e ’ofa’i ho fili. Faifai pea mo’oni e lau e filosefa Pilitania ko B. Russell, ko e fehu’i atu pe koeha ‘ene lau ki he lotu faka-Kalisitiane. Ne ne tali ‘o pehe ko, Sisu toko taha pe ia ne lotu faka-Kalisitiane he ko ia pe ne lava ‘o muimui ki he’ene ngaahi akonaki, ko e toenga ia hala ‘ata.

‘I he tafa’aki ‘o e ako faka’atamai ‘oku ‘ikai ha ‘apiako ‘i Tonga mo e ngaahi fonua temokalati ‘o a’u ki he ngaahi ‘univesiti ‘e faka’ai’ai ai ‘a hono ako’i e fanau kenau solova ‘enau palopalema ‘aki hano ‘ohofi fakasino pea taa’i honau fili, pea tutu honau fale kapau ‘oku ‘ikai ke nau tui tatau, tuku kehe pe ‘a e kau feinga liukava temokalati ‘i Tonga mo honau ako’anga mo e kau ako ko e fanau ta’engaue ne nau fakainu kava pea mahalo na’a nau to e ifi maliuana ke fakahoko ‘a e laiki have’i. Ko e angahala lahi ia he mala’e e ako fakakalasika ‘o e filosofia mo e losika, kapau te te ngaue’aki ‘a e ‘oho fakasino mo e taa’i fakasino ke solova’aki ha fa’ahinga palopalema pe, he ko e fakamahino ia oku ‘ikai to e ngaue hoto ‘atamai ke fakakaukau. Ko e ‘oho fakasino mo e taa’i fakasino ko e fehangahangai ‘o e ako fakakalasikale. Pea ko e ‘uhinga ia ne u pehe atu kimu’a kia ‘Akilisi mo e ‘enau kau sulu, mou kataki ‘o paasi e fo’i pulu hono fakakaukau faka’atamai e liliu he kuo ‘osi ‘asi mai kuo mou ‘osi maha pea mou si’i hela. He hange ko e lau e kau palangi, more harm than good.

Ko e liukava ko e angamaheni ‘o e ngaahi liliu lalahi fakapolitikale

tautautefito ki ha feinga liliu fakakatoa ‘o ha founga pule’anga, pea ne u ‘osi fakatokanga atu ‘i heni, ‘osi nai ‘eni ha uike ‘e 3, ko e feinga ‘a e kau feinga liukava ‘i Tonga ki ha liliu fakalukufua kuopau ke fou ia he hala ko ‘eni. Pea kuo hoko, pea ‘i he hisitolia ko ‘ene hoko ha liukava ko ha fa’a tupunga he ngaahi ‘uhinga lalahi ko ‘eni:

- Fiu ‘a e kakai hono fakamamahi’i fakasino pea tamate’i no’ia mo ngaohi kovia kinautolu ‘e he kau taki

- Fu’u masiva mo mate fiekaia ‘a e kakai ‘ikai ke to e tokanga’i ‘e he kau taki

- ‘Ikai pe ke teitei loto ‘a e kau taki ia ke fai ha fo’i liliu fakalelei

fakapolitikale ‘e taha

- Fu’u totu’a hono lohiaki’i mo fakakonahi’i ‘e ha kau taki feinga liukava ‘a e kakai ke kui honau mata ‘o nau muimui kuikui pea hange kuo ongonoa

- Maha e kato ‘o e fakakaukau maama mo fakapotopoto mei he kau taki feinga

liukava,

- Teke pe he kau feinga liukava ‘enau fiema’u mo e kita ka e tala ai pe ko e loto ‘o e kakai katoa e fonua Ko e ‘uhinga ‘e tolu fakamuimui ‘oku nau kapiteni he mo’oni haohaoa ‘aupito ‘i Tonga, pea ko e tolu leva ‘i ‘olunga ‘oku ‘ikai ke mo’oni ia. Kuo fiu nai e kakai hono fakamamahi’i fakasino mo tamate’i noa’ia kinautolu ‘e hotau taki? ‘IKAI. Kuo mate fiekaia mo masiva ‘a e kakai ko e ‘ikai pe ke to e ‘oange ‘e he kau taki ha fo’i talo mo ha me’i sipi kenau kai? ‘IKAI. ‘Oku ‘ikai nai ke loto hotau kau taki ke teitei fai ha fakalelei ki he ‘etau fa’unga pule lolotonga? ‘IKAI. Kuo fu’u totu’a hono lohiaki’i mo fakakonahi’i ‘e he kau feinga liukava ‘a e ‘atamai honau kau muimui ke lava ‘enau fakakaukau liukava?’IO. Kuo maha ‘a e kato ‘atamai fakakaukau mo e maama fakapotopoto ‘a e kau feinga liukava ? IO. ‘Oku mo’oni kuo teke pe ‘e he kau feinga liukava ‘enau ngaahi fiema’u lahi mo ‘enau fanau ke hoko atu mo fetongi kinautolu he kaha’u? ‘IO.

Ne faka’eke’eke mai ‘a Finau Tutone he ABC TV ‘a ‘Aositelelia ni ‘anepo, pea ne ‘osi pe ‘eku sio ai kuo telefoni mai ha fefine falealea ‘i he Pule’anga ‘a kimautolu heni ‘o ‘eke mai kiate au, Is he crazy? He contradicts himself several times. Does he know what he’s talking about, or how to talk to outside media? Tonga should have some ‘new bloodline leaders’ in the prodemocracy movement to complete this very crucial job, not people like him. No wonder why people have act in such an undemocratic way last Thursday. Ne u talaange ki he fefine ni, Indeed he is craczy as you have witnessed, and this is the language kind they have been indoctrinated to their folllowers’ minds with in the past few years, i.e., political words of deceitfulness and cunning, and the encouragement of slanders and derogative words in its various forms throughout Newspapers and in their pulic meetings at Pangasi’i and else where. Worst of all, democracy leaders have implanted in their followers’ minds the belief that

...“violence is justice/violent is the final solution, and this shall be the final solution if it is the only avenue to the gateway to achieve liberal democracy in the Kingdom. As it is reflected in Tutone’s interview, that, violence is a sign of people being enlightened and there is no need for obedience to the old system of Monarchy, and the riot was caused by the King and his Governmen. Pea toki pehe mai e TV Commentator he ‘osi e faka’eke’eke, ko e ola ‘o e being enlightened ko hono tutu mo e maumau’i. Pea ‘oku to e tatau pe ‘eni mo e kalanga ‘a ‘Akilisi, ‘ko e ikuna ma’a kitautolu. Ne u talange ki he fefine ‘oku ai e maumau e misini faka’atamai ‘oku hoko he kau sulu ni, pea ‘oku fiema’u ‘aupito ha psychologists mo ha psychiatrists ke ‘ave ki Tonga ki he kau Temo he kuo nau heheva pea ‘a’avea he mamani ‘o e fiema’u mafai mo e sio kita. Kau sotia mo e kau polisi ke tokoni ki he melino, ka e kau psychologists mo e psychologists ki he kau temo.

‘Oku to e fakamamahi foki ki he kau feinga liukava ko e ‘osi ange ‘a e

Tu’apulelulu, kuo meimei hanga kotoa atu ‘a e ngaahi fonua temokalati he

Pasifiki mo e ngaahi Kulupu Fakafeitu’u ‘iloa ‘a mamani mo e ‘u Kautaha Lotu hange ko e Commonwealth, UNO, ‘Aositelelia mo NZ ‘o poupou ki he Tu’i mo e Pule’anga ‘i hono fakahalaia’i ‘a e to’onga maumau ne fai he kau temo. Pea ‘oku to e fakamamahi foki he kuo to e ‘asi mai ‘a e to e poupou’i ‘e he ngaahi pule’anga mafai lahi taha ‘oku nau pule’i ‘a mamani he Security Council ‘a e UNO, ‘a ia ‘e 4 ‘a mamani ko Falanise, Pilitania, ‘Amelika mo Siaina, ke tokonia e maumau pea kumi e kau tutu ‘o fkmaau’i mo honau kau pouopou pea tautea ‘o fakatatau ki he lao. Ko Lusia pe ‘oku te’eki mahalo ke ‘omi ha’ane lau, pea ko e kakato pe ia ‘a e Security Council he ‘oku 5 fakakatoa. Ko e poupou foki ‘eni ne fa’a vili taki ki ai ‘a ‘Akilisi kenau ma’u, pea tupunga he maha ‘enau ‘oa mo ngahomohomo ‘enau kaati, kuo vilo hake ia ‘o ma’u he Pule’anga, pea ‘i he taimi tatau ‘oku kei fiema’u pe ‘e he ngaahi pule’anga lalahi ni ke hoko atu e ngaue ki he liliu fakatemokalati ‘i he founga melino pe ‘oku lolotonga taki he Pule’anga ‘o ‘Ene ‘Afio. Kapau ne mahino lelei kia ‘Akilisi Pohiva e lao fakapule’anga ‘a mamani mahalo ne ki’i mei maama ange ‘a e tataki ngaue ne fai, ka ko e ‘uhinga ko e lotu-mutu mo e ako-mutu kuo nau hanga ‘o maumau’i e tokoni ko ia ne totonu kenau ma’u mei he ngaahi pule’anga mafai lalahi ni. Kuo nau toki malanga mai, ka ko e si’i fai mei he ate. Si’i faka’ofa ‘etau vakai ki he’enau si’i tangi mai ka ‘oku ‘ikai to e fanongo atu ha pule’anga ia, ko ‘enau fanau pe ne nau fakainu ‘oku fiefanongo atu.

Kuo ‘osi fai hono ta’aki hake ‘a e tonounou lahi ‘o ‘etau founga pule lolotonga pea a’u ki he ngaue hala’aki e mafai he kau Minista mo e Fale’alo pea mo e Tu’i lolotonga he kau feinga liukava temokalati, pea faka’ilo hono konga lahi, pea fai e laka, pea fai e tutu fale kimu’a he kei lakofie ‘a Taufa’ahau Tupou IV, pea kau ai mo hono pulusi mai ‘a e laukovi kehekehe mo e fakamele’i, faka’aluma mo e manukia kovi e Fale ‘o e Tu’I mo e kau taki. Pea mo e ui ke fakahifo ‘a Pilinisi Lavaka Ata mei he Palemia ka e ‘o hake ha taha Tu’a, pea ke fakatokolahi e kau Fakafofonga e Kakai ‘i he Kapineti, pea ke fai mo e hiki vahenga siokita peseta ‘e 60, 70 mo e 80 e kau ngaue fakapule’anga, tuku kehe ange ‘a e hiki feinga tata kilimasi e kau Fakafofonga e Kakai mo e Nopele ne toki ‘osi atu pe, mo e ha fua. Pea ‘oku malie he ne ‘osi tali katoa e ngaahi vilitaki ko ‘eni ‘o fakahoko ‘e Tupou IV.

Pea ‘i he ‘alu hake ‘a Tupou V ne ne fakamahino mai ‘ene tali e liliu pea te ne kamata tukuange kotoa ‘ene ngaahi fiema’u pisnisi, neongo he ‘ikai ke hoko hake pe ‘eni ‘i ha ‘aho mo ha houa pe ‘e taha. Hili kotoa ‘eni, pea kuo ‘osi mahino kuo tau fononga atu ki he fakalelei founga pule’anga fakatemokalati mo e faka’ekonomika, kuo to e tu’u hake e kau feinga liukava ‘o to e vilitaki mai ki ha fiema’u fo’ou ‘e taha, ke fai leva pe he taimi ni pe tali ke paloti pea fakahoko ‘enau founga pule liukava. Ka e ‘oua ‘e fakahoko e fokotu’u founga pule’anga ‘a e Komiti ‘a e Tu’i Pelehake kuo pekia mo Dr Sitiveni Halapua pea pehe kia Palemia Dr Feleti Sevele mo e Pule’anga. Ko e fa’ahinga vili kikihi kuikui ‘eni ‘oku fakatu’utamaki ‘aupito, he kapau ne nau mahino’i lelei e natula e me’a ko e liliu fakanatula, fakasosiale, fakapolitikale mo faka’atamai, ‘oku ‘i ai mo e taimi ‘oku fiema’u ai ke ‘oange ha vaha’a/space ke manava mo malolo ki ai e ngaahi kupu e sosaieti mo e pule’anga, pea pehe mo e kau temo, ka e lava ke ma’u ivi mo e maama pea toki hoko atu ka e ‘oua ‘e fakavave’i, ka ‘oku ‘ikai ko e teke pe mo lomi pe, pea vakai pe kuo pehe hake ‘a e sino ‘o e temokalati, ‘Akilisi mo e kau sulu tau ki’i malolo ‘o ifi heni

mo inu ai, pea kemou ‘alu ki falemalolo katau toki hoko atu, pehe atu pe kau ako-mutu ia mo e lotu-mutu ni, ‘ikai tau ‘ai leva ai he kuotau mei a’u, teke’i mo lomi’i atu ai leva faka’osi, pea fu’u pa, tolongi atu, kape atu pea tutu pea haveki pea ka mate ai ko e ikuna lahi ia kia kitautolu. Tau manatu heni ki he tohi Animal Farm mo ‘ene akonaki.

Ka e kehe ko e kei felauaki he kehekehe ko ‘eni mo e taki taha teke pe ko hai ha’ana founga pule ‘e ‘ai. Pea tala leva ia ko e hoko fakafokifa ‘a e ‘ita ‘a e fanau ‘o fai ‘a e tutu moe maumau. Ke ‘ita fakafoki fa ne ‘osi maau pe ‘a e pensini mo e kalasini ke fai’aki ‘a e tutu, pea ‘osi maau pe mo e helepelu, toki mo e me’afana he to’utupu kona, pea na’a nau ‘uluaki kona pe te’eki fai ha maumau, pea ‘osi maau mo e ‘u loli ke uta ai e koloa kaiha’a ki ‘uta, pea ‘osi ilo lelei pe ‘a e ‘u fale mo e pisinisi ke ‘uluaki haveki mo tutu’i. Toki kau kona malie ‘eni ia. Ne ‘asi mai ne palani lelei ‘aupito ‘a e feinga liukava ka ko e mele pe ne ‘ikai ke fakapalofesinale, pea ko e fehu’i, ko hai leva ne nau palani ‘eni mei mui ka e si’i tekemu’a mai e kaha’u e fonua? Ko Hitila pe mo Pini Latini ‘i mamani ne na tekemu’a mai pea teuteu’i e fanau ki he faka’auha ‘a mamani, pea ‘oku ‘ikai to e kehe e founga ko ‘eni ‘a ‘Akilisi Pohiva mo ‘enau kau sulu mo e ongo ua ni. 'I he tu'unga pehe ni, kou kole atu mahalo na’a

sai ange ke "faka'ata 'aupito e kakai e fonua ke ma'u ha'anau laiseni me'a fana e famili kotoa pe ki honau malu'i", he kuo ta mai he kau temo e founga ni, pea kuo 'ikai ke lava he Pule'anga 'o malu'i e totonu e kakai 'i hono fakahaue'i pehe'i he 16/11, talu pe 'a e 'u fakahau’I pehe ni he tau fakaloto fonua 'a Tonga he senituli 18 mo e 19.

Pea ‘oku hala lahi heni ‘a e tukuaki’i mai ‘e Dr Sitiveni Halapua ‘o pehe ne ‘ikai ke ai ha me’a ia ne palani ko e hoko fakafokifa pe ia, pea ne pehe ko e hala lahi e Pule’anga. Ka e fefe ‘a e kau taki temokalati. Kou fiefakaa’u atu, kapau tetau pehe ko hai ‘oku hala he fakafekiki ko ‘eni he lau founga pule ke ngaue’aki ki Tonga, pea ko ‘eku tali ki ai ne kamata pe hala meia Halapua mo ‘ene komiti he’ene fokotu’u mai ‘a e founga pule ka ne ‘ikai ke kau ia he ‘asenita ‘o ‘enau polokalama ‘talanoa’ ‘i hono ‘uluaki fanongonongo mai, Ko e taumu’a pe, ke o ‘o fakama’opo’opo mai e lau ‘a e kakai. ‘Osi ko ia tu’u atu ia mo e founga pule fakaangaanga fakataha mo e Lipooti ki he Falealea. Hoko leva ‘eni ia he’eku vakai kene fakaava e Palemia Dr Feleti Sevele mo e pule’anga ke to e tu’u mai ia mo ‘enau founga pule, pea to e ‘ita mo e fu’u kita ia ‘o ‘Akilisi mo e kau feinga liukava ke to e toho mai mo ‘enau fu’u founga pule liuakava, pea to e hanga hake e mo e ‘o taki taha fusi hono kita mo ‘ene founga pule ko e kopi kotoa mai pe mei muli, ‘ikai ha founga pule ne fakakaukau’i’aki e ‘atamai ‘o fakatatau ki he’etau nofo fakasosiale mo ‘ene fekau’aki mo e liberal democracy mo hono anga fakalepaulika mo e fakauesiminista.

Ko e Lipooti pe ia ne tonu ke ‘uluaki fakahu ki he Fale pea kau atu ki ai mo e founga pule kotoa ne tanaki atu mei he kakai, pea toki fokotu’u leva ‘a e Komiti Fo’ou ke hoko atu ai e ngaue ki ha founga pule te tau ngaue’aki. Ka ko e ‘uhi ko e fakavave’i e fu’u ngaue mahu’inga, pea natu tavale pea ko hono ola pe ‘eni. Ka ko e ‘uhi ko e taki taha fie fakafekiki pe ko e founga pule ‘a hai ‘e ‘ai, pea fai mo tali leva ke paloti pea fakahoko he vave taha ‘i he fili 2008 ‘a e founga pule fakatemokalati kakato, pea ko hono ola ko e ‘oho fakasino mo e taa’i fakasino, pea mole mo e mo’ui. Ko e fehu’i leva, temou kamata mei fe he tu’u ko ‘eni. Kou kole atu fakatatali atu ho’omou ngaahi founga pule mo e fakafekiki ki he senituli 22, ka e langa hotau loto Kolomu’a ko Nuku’alofa kuo

tutu ‘e ‘Akilisi mo e keu temo (ka ma’a pea tonu e fakatotolo e lao, tonu ke tali sula pea tu’u tautau e kau ‘atamai’i), pea neongo ‘oku fakamahu’inga mai ko e maumau kuo ofi ki he peseti ‘e 60 miliona, ko hai te ne lava ke fakamahu’inga’i e ngaahi mo’ui kuo mole mo e ngaahi loto mo e ‘atamai kuo uesia. Pea pehe ki he ‘osi uesia e ‘atamai ‘o ‘etau fanau ne faka’ai’ai he kau temo kenau fai e tutu ‘o Nuku’alofa (kou fakafuofua heni ki he 1 piliona). Malo e te u tangata ma’ae totonu e tangata mo e feifine he kaha’u. Kapau ‘e fai e he Tu’i mo e Pule’anga ki he loto e kau temo ni, pea ko e toki pule’anga temokalati movetevete taha ‘a kitautolu he Pasifiki, he ko e kau temo ‘oku nau maha fakaatamai pea to e maha faka’atamai mo honau kau fale’I, pea ko ‘enau siokita mo e manumanu fakapa’anga mo fakapisinisi kuo tekeutua mai he tutu ‘o Nuku’alofa.

Ko Nuku’alofa talu mei he kamata’anga ‘o e senituli 19 ne tutu tu’o ua, pea tutu tu’o taha he kamata’anga ‘o e senituli kuo ‘osi pea ko ‘eni kuo to e tutu he kamata’anga e senituli ko ‘eni. Ne kamata tutu ‘e ‘Ulukalala Feletoa mo e Tautahi, pea tutu hoko ‘e Takai mo e kau Pea, pea tutu hono tolu he felauaki ‘i he fili mali ‘a Siaosi Tupou II ke ta’ane mo Lavinia Kupuavanua Fotu ka e tuku ‘a ‘Ofa Ma’atu, pea to e tutu ‘eni ‘e ‘Akilisi Pohiva mo ‘ene Kau Feinga Liukava Fakatemokalati ‘aki ‘a hono fakainu e fanau to’utupu. ‘Oku kei ai pe ‘a e ‘amanaki te tau to e langa pe ‘a e Nuku’alofa he na’e ai pe ‘a e ‘amanaki tatau ‘i he kuohili he ‘osi e ngaahi tu’utu’u ko ia. ‘Oku ai e fifili pe kuo hoko ‘eni ia ko ha anga ma’u mo maheni ke tutu ma’u pe ‘a Nuku’alofa he kamata e senituli kotoa, 'ai na'a 'oku sai ketau langa Kolomu'a 'i Kanatea 'i Fanga'uta ketau 'alu vaka pe ki ai.

Faka’apa’apa atu,

Siosiua Lafitani Tofua’ipangai

Lo’au Research Society (LRS)