You are here

2006

Pages

 • Tuesday 5 December 2006 7:16pm


  Nuku'alofa, Tonga
  : As of today, December 5, over 400 suspects have been charged by the Tonga Police for arson, theft and other offences relating to their participation in the destruction of the Nuku'alofa business centre on November 16.
  Node is premium Premium content
 • Tuesday 5 December 2006 3:28pm


  Pago Pago, American Samoa
  : Ko e taimi 'e ni'ihi, na'a mau hanga 'o ta'aki e paipa fakahoko vai ki he ngoue mo e 'a puka ka mau va'inga mo kaukau he vai 'oku ha'u mei he sima kuo 'osi fonu hake. 'Oku faka'amua 'e Tonga ko e me'a na'e hoko 'i Nuku'alofa koha sima vai pe sisii hange ko ho'o lau ke kaukau mo va'inga fiefia ai pe fanau 'a e kakai 'o e kolo tapu mo hou'eiki. - Sione Lousiale Kava
 • Tuesday 5 December 2006 1:24pm


  Nuku'alofa, Tonga
  : German entrepreneurs Franz and Gudrun Strauss, and their family, who signed up the ownership of Nuku'alofa's Seaview Lodge on November 15, had a dramatic first day in their new venture when the Nuku'alofa business district went up in smoke on November 16.
  Node is premium Premium content
 • Sunday 3 December 2006 12:58pm


  Fangaloto, Tongatapu
  : Fakamalo lahi he tali kuo fai mai. Ta koena 'oku 'ikai ha fakataataa 'o e lava me'a 'a 'Akilisi, te ke lava 'o 'omai ho'o tohi, ta na'e mei sai ange ke tuku 'oua te ke to e tohi mai he na'e 'ikai ha poini ia ho'o to e tali mai. Kataki pe ka ke tohi mai pe he poini 'oua 'e fai ha 'ohofi fakafo'ituitui 'oku 'ikai ke u tui ko e founga lelei. - Janine Popoahi
 • Sunday 3 December 2006 12:42pm


  City of Palo Alto,USA
  : ‘Oku fakaha mai pe ‘e he tangata ‘a e lahi ‘o e ki’i ‘atakai ‘oku kiokio holo ai, pea ‘oku ‘ikai ha ofo ai he ko ho’o vakai ‘oku ‘ikai to e lava ke mafao atu ‘o maile ‘e taha. Ko e lave kuo ke fai Mosese ‘oku ke fakae’a mai ai ‘a e masiva faufaua ho’o mo’ui lo-tolu. ‘Oku ho’ata mai mei ai ‘a e ngaahi fakatataa ‘oku ke hange ai ha vaka ta’e ‘alo mu’a. ‘Oku mau lotu atu ma’au pea mo e kau fakafofonga ‘o e kakai ke foaki mai ‘e he ‘Otua ha maama ki homou loto mo ho’omou ‘atamai mo e mo’ui koe’uhi ka e lava ke mafao atu ho’o mou vakai ki he mo’ui homou kaunga’api pea ta’ofi faka’aufuli ‘a e to’onga fulikivanu kuo mou fai. - Talanoa Tuifua
 • Sunday 3 December 2006 11:47am


  Pago Pago, American Samoa
  : Please allow me to raise my concern on the barbaric and shameful episodes of November 16. I'm a Tongan alien residing and working in American Samoa and after our local media has repeatedly showing and displaying headlines on the events of 16/11, my pride as a Tongan was crashed and gone forever. We Tongans here are labeled as barbaric, primitive, racist, un-civilized and the list goes on to words like unchristian and impulsive.
 • Saturday 2 December 2006 3:53pm


  Auckland, New Zealand
  : 'Oku mahino nae 'i ai e mate pea kuou fie fk'apa'apa lahi 'aupito ki he si'i kau pekia. Ka na'e mahalo na'a nau 'i he feitu'u hala he taimi hala, pe 'ikai Popoahi? Ko e me'a na'e hoko ia 'e Popoahi, na'e pau pe ia ke hoko. Te u atu pe kii fktaataa koeni Popoahi, ka faiange 'o 'uha lahi pea fonu e sima? ko e me'a pe 'e ua 'e hokoo, ko e paa 'a e sima vai pe ko e siisii mai e vai ki tu'a. Pea ko e mea ia na'e hoko he aho 16 o Nov, na'e ikai ke paa ka na'e siisii o lave tukia sii kau pekia. - Mosese Fineanganofo
 • Saturday 2 December 2006 3:24pm


  New Zealand
  : Kataki pe 'Etita kae tu'u atu 'a e ki'i fakahoha'a koeni 'i ho'o pepa, Pea me'a pango ia ko 'etau tui kehekehe mo toe fetukuaki holo he me'a kuo hoko. 'Oku 'ikai toe veivei 2 'eku tui ko e tataki 'eni mo e kinikini hala kuo fai 'e he Pule'anga kuo tau tu'ulu kiai 'i he 'ahoni . - Taniela Latu
 • Saturday 2 December 2006 3:03pm


  Auckland, New Zealand
  : Kou kole atu ki he Tonga kotoa 'oku ke fai ha tohi ke 'oua mu'a temou ngaue 'aki 'a e lea pea mou pehe oku mou lotua 'a Tonga mo e kakai. Pea 'i he taimi tatau pe 'oku mou talatuki pe lea fehi'a tautau tefito ki ho'o mou lea 'aki 'a e lea ke tautau 'a e kakai na'a nau fai e ngaahi hia. He ko e 'uhi 'oku kata'i atu 'e he kau muli 'a e ngaahi tohi pehe 'oku mou fai. Tala koe fonua lotu 'a Tonga kae 'osi ange koia kuo mou lea pehe. - ‘Atulouaki Lasitani
 • Saturday 2 December 2006 2:19pm


  Nuku'alofa, Tonga
  : Kuo lahi fau 'a e ngaahi laulea kihe tukunga koeni kuo a'u ki ai 'a Tonga mo e feinga liliu fakapolitikale. Pea ko hono mo'oni 'oku tangi 'a e loto kotoa 'i he sio atu ki hono tutu pehe'i 'o Nuku'alofa, ki he mole 'a e mo'ui, ngaahi pisinisi, mo e si'i ngaahi ngaue'anga ne fai ha ngaue laulau ta'u kiai 'aha ni'ihi ko hono feinga'i ha ma'u'anga mo'ui pea tutu 'o vela 'osi'osi 'i ha ngaahi lau houa si'i pe. - Anuanu Fakfe‘atukihesina
 • Friday 1 December 2006 6:58pm


  Nuku'alofa, Tonga
  : Nuku'alofa's devastated business community will be allowed to delay their payments of Consumption Tax and Duty for six weeks.
  Node is premium Premium content
 • Friday 1 December 2006 5:32pm


  Pago Pago, American Samoa
  : 'Oku ou sio loto atu au ki ha me'a ne mei hoko kia ko e Mosese kapau na'ake 'a'ahi ki ha me'a faka'eiki 'oha taha 'o e kau pekia he vela pea ko ho'o kupu'i malanga 'oku pe he, "...sai pe he ko e ngaahi fu'u va'a papa ne mole, he 'e toe lava pe 'o fa'u.". 'Oku pe he koeha ha tali atu 'a e kau pisinisi kuo 'auha 'enau koloa pea mo e kakai kuo mole 'e nau ngaue mo e ma'u'anga mo'ui honau famili kapau 'e li atu ho'o fo'i fakasi'isi'i me'a kia kinautolu? - Sione Lousiale Kava
 • Friday 1 December 2006 2:50pm


  Atlanta,USA
  : I wish to applaud the recent efforts of some women of Tonga by taking the initiative to break the silence and show solidarity for peace and development for the Kingdom. Though many miles away from home, we stand in solidarity with you, Rev Toe...’umu Fineanganofo, Dr Toa Fakakovikaetau, Salamo Fulivai and the rest of the silent majority. - ‘Amelia Kinahoi-Siamomua
 • Friday 1 December 2006 2:36pm


  Fangaloto,Nuku'alofa,Tonga
  : Na'aku faka'amu pe na'e lava ke ke 'omai ha ngaahi fakataataa mahino 'a e ngaahi me'a na'e lava 'e 'Akilisi Pohiva, 'o hange ko ho'o tohi, ke fai ha sio kiai. Kiate au, 'oku mo'oni ho'o tohi, ko e me'a 'oku ou 'ilo ne lava 'e 'Akilisi 'o fai, ko e lea ta'e ufi ki he kau taki e fonua, 'i he ngaahi me'a 'oku 'ikai tatau mo 'ene tui, pea hikihiki to ai 'e ne founga fakafalealea pea a'u ki he ngaahi 'aho ni kuo hilio 'ene lea ta'efaka'apa'apa mo 'ene ta'etoka'i mai ha taha, 'o a'u ai pe eni ki he tu'unga koia 'oku 'i ai 'a Tonga he ngaahi 'aho ni. - Janine Popoahi
 • Friday 1 December 2006 11:31am


  Suva, Fiji
  : Fiji's military has denied outright of a breakthrough in mediation talks in New Zealand yesterday.
  Node is premium Premium content
 • Friday 1 December 2006 9:09am


  USA
  : This is how the First King of Tonga Dedicated this little Kingdom, so where did it go now? What happened to the so called 'The Friendly Islands?" What a shame on those people who caused all of those mess and how dare they tried to destroy the Land that was given to God. I am very disappointed and ashamed of those so called People's Representatives that were behind the whole thing. - Teisa Tupou
 • Friday 1 December 2006 8:41am


  Australia
  : 'Oku ou kole ke u hufanga atu 'i he fakatapu kae 'ataa mu'a ke u kau atu 'i he faakafoa 'i he 'ulungaanga fulikivanu kuo e'a mei hotau ki'i fonua 'ofa'anga ko Tonga. 'Oku ou tui 'oku tau ongo'i tatau pe 'i he 'etau vakai ki he kolohau e 'Otu Felenite kuo 'auha 'i he ngaue 'a ha ki'i tokosi'i ta'e'ofa, ta'elotu, ta'efaitotonu, ta'e naa, laulanu, ta'efaka'atu'i. - S. Tulivai
 • Friday 1 December 2006 8:18am


  Fangaloto,Nuku'alofa,Tonga
  : "'Oua te tau fakatatau 'a Tonga ki Solomone mo Papua mo fe fua. 'A Tonga lotu! 'A Tonga poto!. 'Oua temou undermind 'a e 'atamai 'o e kakai ('uhinga ki he kakai nofo Pangai Si'i)". Ko eni e konga e ngaahi malanga le'o lahi 'a e taki e feinga liliu, fakafofonga fika 'uluaki e kakai Tongatapu, he tv he ngaahi taimi lahi. - Janine Popoahi
 • Friday 1 December 2006 7:53am


  Auckland, New Zealand
  : Kou fakamalo lahi atu kihe si'i kakai Tonga kotoa pe he Otu Tonga mo e faingata'a kuo mou lolotonga tofanga ai. Kuo hake pe kataki pea ko hono mooni pe he 'ikai toe lava ia o puhi ha feitu'u ka ko e puhi pe he loto kolo. Malo pe ena oku ikai ke fai ha teu fkpoongi ha Minisitaa hange koena nae hoko i Ha'amoa kae sai pe he koe ngaahi fu'u va'a papa ne mole, he 'e toe ala lava pe ia o fa'u. - Mosese Fineanganofo
 • Thursday 30 November 2006 6:52pm


  Nuku'alofa, Tonga
  : A petition with 2,000 signatures was presented to King George Tupou V on Tuesday, November 28, by a group of professional women and their supporters, mainly young people from the Nuku'alofa area, who feel that the the destruction on November 16 was perpetrated by a minority and that the views of a majority of Tongans have not been heard.
  Node is premium Premium content

Pages