You are here

16-11

'Auha 'i Nuk'alofa 'a e va'a papa mo e mo'ui

Fangaloto,Nuku'alofa,Tonga

'Etita,

Kataki pe Mosese, na'e mole ngaahi mo'ui he tutu 'o Nuku'alofa, na'e 'ikai ko e va'a papa pe, pea kapau te ke 'ilo mo 'Akilisi ha feitu'u 'e to e ma'u mei ai e mo'ui homau ni'ihi koeni pea mo kataki pe 'o lava atu ki ai 'o to e fakatau mai si'anau mo'ui ka nau to e tu'u mai 'o talamai he 'ikai te nau to e nofo 'i Pangai Si'i, he 'oku ta'etamai mo ta'efa'ee e ngaahi famili he 'aho ni he me'a 'oku lava 'e 'Akilisi tokotaha pe 'o fai he 'ikai to e lava ia 'e ha taha.

Na'aku faka'amu pe na'e lava ke ke 'omai ha ngaahi fakataataa mahino 'a e ngaahi me'a na'e lava 'e 'Akilisi Pohiva, 'o hange ko ho'o tohi, ke fai ha sio kiai. Kiate au, 'oku mo'oni ho'o tohi, ko e me'a 'oku ou 'ilo ne lava 'e 'Akilisi 'o fai, ko e lea ta'e ufi ki he kau taki e fonua, 'i he ngaahi me'a 'oku 'ikai tatau mo 'ene tui, pea hikihiki to ai 'e ne founga fakafalealea pea a'u ki he ngaahi 'aho ni kuo hilio 'ene lea ta'efaka'apa'apa mo 'ene ta'etoka'i mai ha taha, 'o a'u ai pe eni ki he tu'unga koia 'oku 'i ai 'a Tonga he ngaahi 'aho ni. Na'aku kau au he fanongo pe ki he ngaahi lea 'a 'Akilisi he ta'u eni 'e 20/21 'ene ngaue fakafalealea, pea na'e 'ikai pe ha taimi te u tui tatau ai mo e fakafofonga he na'e 'i ai e ki'i mahino kiate au e ngaue 'a e Pule'anga mo e ngaahi me'a na'e hoko pea na'e lava 'e he'eku 'ilo koia 'o fakamahino kiate au 'a e mio'i 'a e fakafofonga pea ko e me'a ia 'oku tu'unga ai 'a 'eku fu'u 'ofa lahi ki he Tonga kotoa 'i he'eku 'ilo 'enau ta'e 'ilo ki he me'a lahi pea nau fanongo pe kia 'Akilisi mo 'ene mio'i pea nau si'i tui ai pe kiai. Na'aku fakatumutumu he taimi lahi he'eku sio ki he kakai 'enau poupou kia 'Akilisi kau pehe loto pe peheange mai ke nau mahino'i hono mio'i 'e 'Akilisi e ngaahi 'uhinga lelei na'e fai'aki 'e he Pule'anga e ngaahi fakahoko ngaue ka e fai pe foki 'a 'Akilisi ia hono mio'i e ngaahi 'uhinga lelei kotoa ke fit mo 'ene taumu'a ngaue Fakafalealea ke kei ma'u 'ene vote mei he si'i kakai. Hange pe ko e ngaahi talanga, ko e 'osi 'a e 16/11, he 'ikai to e fai ha fakalongolongo ka tau talanga'i mu'a 'etau ngaahi fakakaukau, hei'ilo na'a lava ke fai ai ha tokoni ki si'i kakai Tonga pea ko 'eku taumu'a ia. Te u fiefia lahi Mosese kapau te ke 'omi ha ngaahi fakatata mahino e ngaahi me'a ne lava 'e 'Akilisi 'o fai ke ta hoko atu kiai.

Fakamolemole pe, ka 'oku mo'oni he 'ikai to e a'u ha taha ia ki he 'ulungaanga ta'e faka'apa'apa mo ta'etoka'i koeni 'a e fakafofonga. Pea 'oku fakamaa 'a e taha 'ulungaanga pehe ke ne fakafofonga'i e kakai he me'anii 'oku 'ulungaanga kovi pehe kakai ke ne fakafotunga pehe'i??? 'Oku 'i ai pe founga ne tau 'osi lave'i ki he debate mo e negotiate 'oku professional pea 'e malava ke ma'u ai e me'a 'oku fai kiai e feinga 'a 'Akilisi pea kei lava pe ia ke kei pukepuke 'a e 'ulungaanga fefaka'apa'apa'aki mo e fetoka'i'aki. 'Oku 'ikai fiema'u ke tuku e hala mahino mo ho'ataa ko e fefaka'apa'apa'aki mo e fetoka'i'aki ka tau fakamoveuveu, he ko e hala ia 'o e kau ta'emahino.

Tu'a 'ofa atu

Janine Popoahi

aspun_pop [at] yahoo [dot] com [dot] au

Fangaloto