You are here

Sponsored media release

Fefakatau'aki 'i he Fakatupupa'anga Fakapangikē te'eki ke laiseni

Nuku'alofa, Tonga

17 ‘o Nōvema 2023, ONGOONGO TUKUATU

Kuo fakapapau’i faka’ofisiale ‘e he Pangikē Pule Fakafonua ‘o Tonga ́ pea fakahoko mo e ngāue ki he kautaha ‘oku ‘iloa ko e “Famili Tonga USA Trading” koe’uhi ko ‘enau fakahoko ta’elaiseni ‘a e ngaahi ngāue fakatupu pa’angaˊ (investment), ‘a ia ‘oku lau ia ko e ngāue fakapangikē. Ko e kautaha ko ‘eniˊ kuo fakapapau’i ‘oku nau fakahoko fatongia ‘ikai ma’u ha laiseni fakapangikē ’aia ‘oku ́ ne maumau’i ai ‘a e kupu 7 ‘o e Lao ki he Ngāue Fakapangikē 2020ˊ.

Kuo tu’utu’uni ‘e he Pangikē Puleˊ ki he kautahaˊ ni ke ta’ofi ‘a ‘enau fakahoko ‘a e ngaahi ngāue fakatupu pa’angaˊ pea ke totongi fakafoki kotoa ‘a e pa’anga ‘a e kau ‘Inivesi. ‘I he’ene peheeˊ, ‘oku fanongonongo atu ai ki he kau ‘Inivesitoa kotoa pē ‘oku te’ekiai ke ma’u ‘ene pa’anga na’e ‘inivesi ́ mei ́ he kautaha Fāmili Tonga USA Trading ‘i he’ene a’u mai ki he ‘aho 10 ‘o Nōvema 2023, ‘oku ‘atā ke fakahoko hangatonu mai ha’o lāunga ki he Pangikē Puleˊ. Ko e lāunga kotoa pē kuo pau ke ‘omai e fakamo’oni fakataha mo hono fakakakato ‘a e foomu “Declaration” ’aia teke lava ‘o ma’u ‘eni meiˊ he kānita talitali ‘a e Pangike Puleˊ pē ko e peesi ‘initanetiˊ.

‘Oku fie fakamamafa’i atu ai ‘a e fakatokanga mo e tapou mei ́ he Pangikē Pule ́ ki he kakai ‘o e fonua ́ ke faka’ehi’ehi mei ́ he kau atu ki he ngaahi ngāue fakapa’anga ‘oku ‘ikai ke fakalao ́ pe ‘ikai ma’u laiseni ‘o hangē ko e ‘inivesi pa’anga ke ma’u ai ha tupu ́. ‘Oku mahu’inga ‘aupito ki he Pangikē Pule ́ ke fakapapau’i ‘oku malu ‘a e tu’unga fakapa’anga ‘a e kakai ‘o e fonua ́ pea pukepuke mo e tu’unga faitotonu ́ ‘i he fa’unga fakapa’anga ́.

Ki ha ngaahi fiema’u tokoni, kātaki ‘o fetu’utaki mai ki he fakaīkiiki ‘oku hā atu ‘i laloˊ.

Ki hono fakaikiiki kātaki ‘o fakafetu’utaki ki he:

Tafa’aki ki he Ngaahi Kautaha Fakapa’angá
Pangikē Pule Fakafonua ‘o Tonga
Telefoni: (676) 24-057; Fax: (676) 24 201
Meili ‘Elekitolonika: tmoeaki [at] reservebank [dot] to
Peesi ‘Initaneti: www.reservebank.to

--

Public notice sponsored by the National Reserve Bank of Tonga. Ref. #7652 17 November - 18 December 2023.