You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Fiema'u ha mape folau fakapolitikale

Auckland, New Zealand

'Etita

Kole ke u tanaki atu ki he ngaahi poini ma ongoonga kuo vahe mai 'e Sailosi Finau he ‘‘oku ‘‘i ai ‘‘a ‘ene mo’oni. ‘Oku ‘i ai ‘a e ni’’ihi le’’olahi ‘‘i hono kailangaki’’i ‘‘o e liliu fakapolitikale ‘‘oku nau kei vilitaki ‘‘e toki mahino tokua ko ha liliu mo’’oni mo fakamaatoato ‘‘o kapau ‘‘e fakapaasi ‘‘a e ngaahi me’’a ‘‘oku fai ‘‘i he taimi ni ko e lao pea ke liliu mo e konisitutone ke fenapasi mo e tu’’unga fo’’ou kuo ‘‘omi kitautolu ki ai ‘‘e he ngaahi tu’’utu’’uni ‘‘o e ‘‘aho ni.

‘‘Oku ou kau he tafa’’aki ‘‘o e kau vilitaki ki he liliu ka ‘‘oku ou pehe ‘‘oku sai ange ‘‘a hono fuofua ‘‘ahi’’ahi’’i ‘‘a e fokotu’’utu’’u fo’’ou ke tau sio mo vakai’’i pe ‘‘e lava ‘‘o lele lelei pe ‘‘ikai kimu’’a pea toki liliu’’i ‘‘a e konisitutone ‘– tautefito kapau ‘‘oku lava noa ke fakahoko pe ‘‘a e ngaahi fokotu’’utu’’u fo’’ou ni ‘‘i ha founga fakalao. Ko hono sivi’’i totonu ia pe ‘‘e lava ke tau nofo lelei mo melino mo e ngaahi liliu ni pe ‘‘ikai. Ko e lipooti ‘‘eni ‘‘a e NCPR kuo tuku mai pea ‘‘oku ou fakatauange ke to ha folofola papau mo mahino mei he taloni ‘‘o tofa mai ha hala loloa mo papa ki hotau kaha’’u pe tuku mai ha’’a ne mape fakapolitikale ke fai ‘‘aki ‘‘a e folau ni. ‘‘E tokoni lahi ‘‘eni ke ne to’’o atu ‘‘a e gaahi fakaveiveiua ‘‘o e kuohili kae tukutaha ‘‘e tau tokanga ke tau ha’’amotaha ‘‘a e lolotonga ni mo e kaha’’u.

Kuo lave ‘‘a Sailosi Finau ki he ngaahi faka’’ilonga ‘‘e ni’’ihi ‘‘o e ‘‘epoki fakapolitikale fo’’ou ‘‘oku tau ‘‘i ai ‘– pea ‘‘oku ou tanaki atu ki ai mo ‘‘eni. ‘‘Oku ou fakaongo mo fakasio he taimi ni pe koe ha nai ha tali fakapolitikale (political response) ‘‘e ‘‘asi mai mei he kau fakaanga (pea ‘‘oku ou ngaue’’aki ‘‘a e fo’’i lea fakaanga heni ko hono vikia ka ‘‘oku ‘‘ikai ko ha manuki) ‘‘o e pule’’anga pea mo e kau taukei he

politiki ‘‘i Tonga ke ha mai ai ‘‘oku mahino kiate kinautolu kuo hiki atu pea liliu ‘‘a e ‘‘asenita politiki ‘‘o Tonga he taimi ni.

Kuo ‘‘osi lave ‘‘a Sailosi ki he me’’a ‘‘e ala hoko he fili Falealea hono hoko koe’’uhi ko ha hopo mai ‘‘a e kau Minista he ngaahi ‘‘aho ni pea mo ha ni’’ihi fo’’ou ke nau kanititeiti. Ko ‘‘eku tui ko ‘‘etau kau fakafofonga Falealea lolotonga, pea tautefito ki he kau fakaanga, te nau fua ‘‘a hono kanongatamaki pea ‘‘oku ou manavasi’’i na’’a faifaiange pea hoko ha me’’a pehe. ‘‘Oku toe fiema’’u lahi ange he kaha’’u na ha kau fakaanga ke nau fai ‘‘a e fatongia mahu’’inga ni ‘‘o hange ko hono fai ‘‘eni he ta’’u ‘‘e 30 tupu kuo maliu atu. Ka tika ‘‘a e kau ma’’u mafai, ko ‘‘ene tonu ia ke toe tika ange ai mo e kau fakaanga ka tau ma’’u ha pule’’anga potupotumalie mo lavame’’a. Ko e asenita fakapolitikale ‘‘o e ta’’u ‘‘e 20 tupu kuo hili na’’e fa’’u ia mo pule’’i ‘‘e he kau fakaanga pea ‘‘e ‘‘ikai ke ngalo, ka ‘‘e mole atu ‘‘eni ‘‘o kapau ‘‘e ‘‘ikai ke nau fakatokanga’’i ‘‘a e liliu ‘‘oku lolotonga hoko he taimi ni pea ke fulihi 'enau founga ke taau mo e taimi.

Neongo ‘‘oku mo’’oni ‘‘a hono tuhu’’i mai ‘‘e Sailosi ‘‘a e tokolahi ‘‘o e kau ako ‘‘a e Tonga High School ‘‘oku nau ‘‘otu mu’’a he ngaahi tapa kehekehe ‘‘o e mo’’ui mo hono fakalele ‘‘o e fonua, ‘‘oku ou fie fakamanatu atu ‘‘oku ‘‘i ai mo e tokolahi mei he Tonga High School ‘‘oku nau toe takimu’’a pe mo kinautolu he fakaanga pea ‘‘oku tonu pe ia ke pehe. Faka’’osi atu ‘‘aki ‘‘eni pea ‘‘oku ‘‘ikai ko ha fakavahavaha’’a ako - ke ‘‘oua na’’a ngalo 'a e finemotu’’a mei he lalo kasia ‘‘oku takaifala ai ‘‘a e Palemia mei ‘‘Apifo’’ou!

Sefita Hao'uli

sef [at] 531pi [dot] co [dot] nz