You are here

Sponsored media release

Rt. Hon. Lord Cameron, Sekelitali ki Muli, Kominiueli mo e Ngaahi Ngāue Langa Fakalakalaka ́

London, United Kingdom

The Rt Hon Lord Cameron

Rt. Hon. Lord Cameron, Sekelitali ki Muli, Kominiueli mo e Ngaahi Ngāue Langa Fakalakalaka ́

‘I he ‘Aho 11 ‘o Ma’asi, ‘e fakatahataha mai ‘a hotau 2.5 piliona nai ‘o fakafiefia’i ‘a e fāmili Kominiueli. Hili e ta’u ‘e 75 ‘o e Fakamo’oni Lonitoni, te u kau atu ki he fakataha fāmili ‘o e ngaahi pule‘anga, tui fakalotu mo e ngaahi komiunitī ‘i he ouau ‘i Westminster Abbey.

Naʻa ku hoko ko e palemia ʻi he taimi naʻe felotoi ai ʻa e Kominiueli ki he Saata foʻou, ka ko e makamaile ʻi he hisitolia ‘o hotau fāmili. Ko e fuofua taimi ʻeni ke ‘i ai ha fakamatala pē ʻe taha ʻo fokotuʻu ki ai ‘a e uho ‘o e ngaahi tefito‘i kaveinga mahuʻinga mo e ngaahi taumuʻa fakatahataha ́.

ʻI he ʻaho ni, ʻi heʻeku hoko ko e Sekelitali ki Muli ́, ʻoku ou fakaʻamu ke ngāue fakataha hotau fāmili ʻo e ngaahi puleʻanga ́ ke pukepuke ʻa e ngaahi tefitoʻi kaveinga mahuʻinga ́ ni mo tulifua ke fakahoko ʻa e ngaahi taumuʻa ́. ʻOku ou laukau ʻaki e ngāue ʻoku fai ʻe hotau ngaahi memipa Kominiueli ʻi he ngaahi mala‘e kehekehe ʻo kau ki ai ‘a e pule ‘o e lao mo hono maluʻi e ʻātakai.

ʻOku fakatahataha‘i kitautolu ʻe hotau ngaahi va fekau‘aki lahi kehekehe pea mo hotau kehekehe foki. ʻOku hoko ia ko ha leʻo mālohi mo fakaʻapaʻapaʻi ʻi māmani, ke tau lava ʻo fehangahangai ai mo e ngaahi pole fakamāmani lahi ́. ʻO ʻuhinga ia ʻe lava ke maʻu faingamālie ai hotau ngaahi memipa kotoa ʻi heʻenau moʻui fakaʻaho ́ tupu mei heʻenau kau ki he fāmili ́ ni.

Koe‘uhi ko hotau ngaahi va fekau‘aki vaofi ́, kuo 20% maʻulalo ange ʻa e totongi fefakatauʻaki ‘i he vaha‘a ‘o e ngaahi memipa Kominiueli ́ ‘o fakahoa ki he fefakatau‘aki mo e ngaahi memipa ‘oku ‘ikai kau ki he Kominiueli.

‘I he ngaahi ta‘u kimui ́ ni, kuo tau fakahoko ha ngāue fakalakalaka lahi ki hono fakaivia ʻo e kakai fefine mo e fānau fefine, ʻo tokoni‘i ai e ngaahi pisinisi ‘e 4000 ‘a e kakai fefine ʻi he Kominiueli ‘o fakatupulaki ange ai ‘a e feʻauʻauhi fakapisinisi ́.

‘Oku tau ngāue mālohi fakataha ke paotoloaki ‘etau ngaahi tefito‘i kaveinga mahuʻinga ́. Naʻe tu‘u fakataha ʻa e Kominiueli ʻo poupou ki Kaiana ʻi he taimi naʻe fakamanamanaʻi ai. Pea kuo a‘usia ʻe he ngaahi misiona Kominiueli ́ ha ngaahi fili fakaepolitikale lahi talu mei heʻetau felotoi ki heʻetau Saata foʻou ́.

ʻOku toe mahuʻinga ange ‘a e ngaahi va fekau‘aki hotau fāmili ʻi heʻetau fehangahangai mo e ngaahi pole fakamamani lahi ́. ʻOku ou tui ʻoku moʻoni ʻeni tautautefito ki hotau kau mēmipa ʻo e ngaahi ‘otu motu iiki. Naʻe fakatokangaʻi ʻe heʻetau Saata ‘a ʻenau ngaahi fiemaʻu tu‘upau ʻi hono langa hake ʻa e tu‘unga ki hono matu’uekina, kae tautautefito ʻi he fehangahangai mo e feliliuaki ʻo e ʻea. ʻOku uesia lahi ange ʻe he ngaahi faingataʻa fakamamani lahi ko ʻeni ʻa e ngaahi fonua ́ ni koe‘uhi ko honau tuʻunga fakasiokalafi.

ʻOku tau hanga ki hotau ngaahi fāmili ́ ʻi he taimi ʻoku tau faingataʻaʻia taha ai ́. ʻOku ou faka‘amu ke ʻiloʻi ʻe he ngaahi fonua ko ʻeni te nau lava ʻo kumi tokoni ki honau fāmili Kominiueli he ʻaho ni.

ʻOku ‘i ai ‘a e faingamālie mahuʻinga he taʻu ́ ni. Ko e fuofua taimi eni ke fakataha ai ʻa e ʻUlu ‘o e Ngaahi Pule‘anga Kominiueli ki ha ‘otu motu Pasifiki, ‘a ia ko Haʻamoa ʻi ʻOkatopa ʻo e taʻu ́ ni. ʻOku fakahoko ʻa e fakataha ́ ni hili ha ngaahi mahina siʻi ʻa e Konifelenisi fakata‘u hongofulu ʻo e Ngaahi ‘Otu Motu Iiki Langalanaga Hake, ʻi Anitikua mo Paputa ʻi Mē.

Kuo ʻosi ngāue fakatahatahaʻi ʻe he ngaahi fonua ́ ni ʻa e ivi ʻo natula ́ ke fehangahagai mo e ngaahi tupuʻanga mo e ngaahi uesia ‘o e feliuliuaki ʻo e ʻea. Vakai pe ki Papua Niukini, ki he‘enau maluʻi ha niʻihi ʻo e ngaahi vaotā mahuʻinga taha ʻo mamani ́, ʻa ia ʻoku tau fakafalala kotoa ki ai. Pe ko e vakai ki he ngaahi ‘otu motu iiki ʻe hongofulu ma ono ‘o e Kominiueli ʻoku ngāue fakataha mo e fakataha‘anga fakamamani lahi ke maluʻi ʻo ʻikai toe siʻi hifo he 30% ʻo e ‘oseni ́ ʻi he‘ene a‘u ki he 2030.

Te tau lava ʻo fahakoko ha tokoni lahi ange ki he ngaahi ngāue ́ ni. ʻOku liunga ua ʻe Pilitania ʻa ‘ene tokoni paʻanga fakavahaʻapuleʻanga ‘i he‘ene kau ki he ‘ea ́. Pea ʻi he faʻahitaʻu fakatolau kuo ʻosi, naʻe fakahoko ai ʻe he Palemia ʻemau tokoni lahi taha ki he paʻanga ʻo e Tokoni Fakapa‘anga ki he ‘Ea ́ (Green Climate Fund), ko e tokoni fakapaʻanga fakamamani lahi taha ‘oku ne poupouʻi e ngaahi fonua iiki langalanga hake ke ne matatali e ngaahi feliuliuaki ʻo e ʻea ́.

ʻE tokoni eni. Ka ko e faingataʻa lahi taha ʻoku fehangahangai mo e ngaahi fonua ́ ni ko e faingamālie ki he paʻanga fakavahaʻapuleʻanga ́ ni. Neongo ‘oku si‘isi‘i ‘aupito ‘a ‘enau kaunga ki he tukuange ‘o e ngaahi kasa kona ki he ‘ātakai ́, kae uesia lahi makehe ange kinautolu ‘e he feliuliuaki ʻo e ʻea ́, ʻoku fuʻu si’isi’i ‘aupito ʻa e pa‘anga ‘oku nau ma‘u mei he tokoni fakapaʻanga pehe ́ ni.

Naʻe fakahoko mai ʻe he konga lahi ʻo e ngaahi fonua ́ ni kiate au ʻi he COP – ʻ ʻoku mau kei fanongo ai pē ki he ngaahi fanongonongo fekauʻaki mo e tokoni fakapaʻanga ki he ‘ea ́, ka ʻoku faingataʻa ke maʻu e tokoni mo ha fakapaʻanga ‘o e ngaahi ngāue.’ Ko e kaveinga ia ʻoku ou loto ke fakaleleiʻi ́.

Kuo ‘i ai ‘a e kulupu ngāue ʻa e Kominiueli ‘oku ne tokoni‘i ke ‘ave ʻo laka hake ʻi he $310m ʻo e tokoni fakapaʻanga ki he ʻea ́ maʻa e ngaahi memipa ‘otu motu iiki talu mei he 2016. ʻI he taʻu ni, ʻi ko ‘etau hoko ko e memipa ʻo e fāmili Kominiueli, ke tau hoko atu ‘a e ngāue ́ ni ke toe tupulaki ange.

ʻOku ‘i he tu‘unga lelei ʻa Pilitania koe‘uhi ko ‘ene hoko ko e fakapaʻanga lahi ki he ngaahi sino fakapa‘anga fakalakalaka fakatahataha mo e ngaahi pangikē. ʻOku mau ngāue vaofi ʻaupito mo e ngaahi pangikee ́ ni ke fakalahi ‘aki ha paʻanga ʻe laungeau piliona ʻa e paʻanga ʻoku nau faka‘atā ki he ngaahi ‘otu motu iiki langalanga hake.

Ka ʻe lava ke fakahoko ʻe he memipa kotoa hono fatongia. Ko e tokolahi ʻo kitautolu ko e memipa fakapa‘anga. ʻOku ʻi ai hotau niʻihi ʻoku nau taukei ʻi hono maʻu e ngaahi paʻanga tokoni mei he sino fakapaʻanga ́ mo e ngaahi pangikee ́, ke vahevahe pea fakaʻaongaʻi lelei taha kinautolu ʻi he tu‘unga ngāue ́.

ʻI he taʻu ni, ʻi Haʻamoa, ko hotau faingāmalie ke fakaha kiate kinautolu mo hotau ngaahi memipa ʻo e motu kehe ́ ʻa e ʻuhinga ʻo e Kominiueli. Ko e fakataha’anga lelei mo mahu’inga. Ko e va fehokotaki makehe. Ko e maʻuʻanga tokoni falalaʻanga. Ko hono fakanounou ́, ko e fāmili.

-

#7822 Matangi Tonga Online, Sponsored Post, sponsored by the British High Commission, Nuku'alofa. 14-28 March 2024