You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

'Ofa fonua 'oku 'ikai ko e me'a 'oku lau pe mo lea 'aki

Nuku'alofa, Tonga

'Etita

Fakamolemole mua kae tu'u atu 'eku ki'i tohi ni 'i ho'o peesi 'initaneti.

'Oku ou nofo 'o fifili 'i he taimi lahi pe na'e hu'u ki he ha 'a e fo'i hiki vahenga koeni 'a e kau ngaue fakapuleanga. Hili ko ia 'a e 'ikai puli ki he taha kotoa 'a e faingata'a'ia fakapa'anga hotau pule'anga 'i he ngaahi no kehekehe 'a e puleanga pea kanoni 'aki 'a e tonounou 'i he patiseti fakata'u 'a ia 'oku iku fakakakato mai mei he ngaahi hoa ngaue mei tu'a pule'anga.

Ko fe nai ha ngaahi makatu'unga malohi mo fefeka ke ne fakamaalaala mai ange ke hu malie 'a e  taumu'a 'o e hiki vahenga peseti 'e 5 koeni. Kapau te tau fokotu'u ha ngaahi Key performance indicators (KPI) ke ne fua tautau e fakahoko fatongia e ngaahi potungaue 'a e puleanga 'oku ou tui e kei fu'u lahi e ngaahi me'a lahi ke fakalelei'i 'i he founga ngaue, pea mo e

fakahoko fatongia 'a e ngaahi potungaue 'a e puleanga ki he kakai 'o e fonua.

'Oku ou tui ko e hiki vahenga koeni 'oku 'ikai ko e tali ia ki he palopalema 'o e hikihiki e totongi koloa. He te ne toe fakatupu 'e ia 'a e ngaahi mafasia kehekehe ki he 'ikonomika 'o e fonua pea mo e kakai. 'Oku tau anga 'aki e founga ko ia ko e easy fix, ka e 'ikai ke tau fekumi ki he tupu'anga 'o e palopalema pea kamata mei ai 'etau ngaue ki he solova 'o e palopalema.

'Oku fa'a taka he taimi lahi 'i he ngaahi ha'ofanga kehekehe 'a e lea 'o pehe "ko hotau fonua 'ofa'anga  eni" ka 'oku tau fai nai ki he me'a oku lea 'aki hotau ngutu? 'Ikai 'oku tau keli pe ngaahi palopalema ke tau toe to pe ai? Fai mu'a 'etau 'ofa fonua pea 'ai ke 'asi mu'a ia he'etau ngaue ka 'oku 'ikai ko e me'a pe 'oku lau pe mo lea 'aki.

Faka'apa'apa atu

HalaVuna