You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Fakafeta'i he Falemaama

Nu'usila

'Etita

Fakatulou atu he talamalu 'o e Fonua ka e 'oatu ha fakamalo mo ha fiefia he tohi malie fau 'a e loea ko Christopher Harder. 'A e tangata'i fonua mo e fefine'i fonua, tuku mu'a 'etau totonu fakafo'ituitui, ka tau vivili atu ki he totonu Faka-Langi, 'a e fakamolemole mo e fe'ofa'aki. Kuo vamama'o 'etau feohi faka-famili, faka-siasi, faka-kolo, 'i he ta'au 'o taimi. Kuo 'enisinia'i 'a e 16/11 ke to e vamama'o aipe 'eta fe'ofa'aki ka e vaofi e 'asenita ngaue 'a e politiki.

Kole atu ki he kau fakafofonga 'o e kakai, uki 'a e fonua, pea fai ha hu louifi ki he 'Otua. Fai ha lotu mo ha fakatomala he'etau faka'ata 'a e fili ke ne laiki hotau 'atamai mo hotau konisenisi. 'Oku 'ikai ko kinautolu pe ne kau he 16/11 ka ko kitautolu kotoa. Lava ia pea tau fai leva ha hu louifi ki he 'Ene 'Afio Siaosi Tupou V ke fai meesi ma'a 'etau fehalaki he ko e "'Ofa 'a e Tamai ko e 'Ofa 'oku Lahi". Tau foki leva ki Mala...’e Kula, 'a e Tu'i mo e kakai, 'o fai ha lotu fakafonua mo e Laione 'oku tofa 'i Mo'unga pea hoko atu leva 'etau langafonua 'i he fefalala'aki mo e 'ofa 'a e 'Otua.

Faka'apa'apa atu

Longolongo'aevalu

direction2u2 [at] xtra [dot] co [dot] nz