You are here

16-11

Kuo hia 'a e kau fakafofonga

Honolulu, Hawai'i, U.S.A.

'Etita,

Ne maumau'i 'e he kau Fakafofonga Kakai 'enau Fuakava (Oath of Office) ke poupou'i e Lao kimu'a pea nau toki kamata ngaue 'i Fale Alea. Ko e tautea ko e faka'ilo faka-Fale Alea (impeachment) ai kinautolu, pea mo e ngaahi hia mamafa 'o kau ai 'a e tamate.

Ko kinautolu ena na'a nau 'i Pangai Si'i 'i he 'aho Tu'apulelulu, Novema 16, 2006:

'Akilisi Pohiva, 'Isi Pulu, Clive Edwards, 'Uliti Uata, Vili Helu, Lepolo Taunisila and Sunia Fili. ( Samiuela Kuita Vaipulu mei Hihifo, mo e fika 2 'o Ha'apai, Fakafofonga 'Osai, na'e 'ikai kena 'i ai).

Na'a nau faka'ai'ai, pea nau fakangofua'i, e kau faka'auha ke nau "to'o fakamalohi'i e mafai" 'o e Pule'anga.

Ko e konga kinautolu 'o e Pule'anga he 'oku nau ma'u vahe mei he Pule'anga, pea 'oku nau tangutu 'i Fale Alea. Pea na'a nau kotoa 'i Pangai Si'i 'o fakangofua (authorised) e kau faka'auha ke nau mafola atu.

Hili ko ia, pea nau kalo mai kinautolu 'o kumi tonuhia ka kuo mate e toko 7, pea 'auha 'a loto Nuku'alofa.

Ko e faka'ilo Fale Alea 'oku totonu ke nau taliui mai ki ai. Na'a nau malanga'i mai e taliui (accountability), mo e 'aasinisini (transparency) e ngaue 'a e Temokalati. Tau sio atu pe 'oku "tatau honau tuhu mo honau ngutu."

Pea 'e hoko atu leva hono faka'ilo faka-lao kinautolu ke nau taliui ki he mate 'e 7 mo e maumau koloa. Kohai 'e hilifaki ki ai e mate 'e toko 7 kuo hoko? Kuo tafe toto 'o e kau poupou Temokalati 'i loto Nuku'alofa, ka ko e me'anoa pe ia ki he kau taki Temokalati.

'Oku 'ikai mahu'inga e Lao ia mo e mo'ui kuo mole kiate kinautolu. Kuo nau maumau'i 'enau Fuakava loi na'e fai pea nau toki kamata ngaue.

Impeach them! Faka'ilo kinautolu, pea hilifaki kia kinautolu 'a e tu'utu'uni mamafa taho 'o e Lao.

Faka'apa'apa atu,

Fanolua Ha'afuluhao

fanolua [dot] o_vavau007 [at] yahoo [dot] com