You are here

Results for Pangikē Pule Fakafonua ‘o Tonga

Wednesday 22 May 2024
NRBT logo

Nuku'alofa, Tonga
‘Oku fakatokanga atu heni ke me’ai he kakai ‘o e fonua ́, ko e pisinisi talafi pa’anga muli ́ ‘oku fakangatangata pē ia kia kinautolu kuo ‘osi fakamafai’i pea mo ‘i ai ‘enau laiseni kuo tuku atu mei ́ he Pangikē Pule ́, ‘o fakatatau ki he tu’utu’uni ‘a e Lao ki hono Pule’i ‘o e Fakafetongi Pa’anga Muli 2018 ́, kupu 13 (1). Kapau ‘oku fakahoko ‘e ha taha ‘a e fakafetongi pa’anga muli ́ te’eki kene ma’u ha’ane laiseni, ko e hia ia pea kuo pau kene mo’ua ‘o ka halaia, ‘o fakatatau ki he ngaahi tautea ‘i he kupu 13 (3) ‘o e Lao ki hono Pule’i ‘o e Fakafetongi Pa’anga Muli 2018 ́.
Thursday 16 May 2024
NRBT logo

Nuku'alofa, Tonga
15 Me 2024: ‘Oku ‘oatu heni ‘a e fakatokanga mei he Pangike Pule Fakafonua ‘a Tonga ́, ki he kakai ‘o e fonua ke mou mea’i ko e ogo kautaha koia ko e LWS Trading pea mo e RK3 Pacific Tonga Ltd, na’a na fakahoko ta’efakalao ‘a e ngaahi ngaue fakafetongi pa’anga muli mei hona ‘ofisi ‘i Ma’ufanga, ‘o na maumau’i ai ‘a e Lao ki hono Pule’i ‘o e Fetongi Pa’anga Muli 2018 (FEC Act 2018). Ko hono fakahoko ha pisinisi fakafetongi pa’anga muli, ‘oku fakangatangata ‘e he lao ki he kau ma’u mafai pe, ‘a ia ‘oku nau lolotonga ma’u ha laiseni mei he Pangike Pule Fakafonua ‘a Tonga, fakatatau ki he tu’utu’uni ‘o e kupu 13(1) ‘o e Lao ki hono Pule’i ‘o e Fetongi Pa’anga Muli 2018.
Friday 23 June 2023
NRBT logo

Nuku'alofa, Tonga
Hili ‘a e fakatamaki Kōviti 19 ́ ‘i he 2022 ́ mo e ngaahi maumau mei he paa ‘a e mo’ungaafi HTHH pea mo e peaukula mo hono kafu efuˊ e Fonua, ‘oku matu‘aki mahu’inga ‘a e fokotu’utu’u ngaue fakapa’anga ‘a e Pangikē Pule Fakafonua ‘o Tonga′ ke tokoni‘i ‘a e langa fakaakeake he ‘ekonōmika ‘o e fonuaˊ mo e malu ‘o e tu’unga fakapa’anga fakalūkufua ‘i he 2023ˊ, mo e tukunga mateuteu ki ha ngaahi fakatamaki fakafokifā mei he lolotonga ni ki he kaha’u vave maiˊ.