You are here

Sponsored media release

Ko e fakafetongi pa'anga muli 'ikai ma'u ha mafai ́, 'oku ta'efakalao ia 'i Tonga

Nuku'alofa, Tonga

Fanongonongo Tukuatu Fakafetongi Pa’anga Muli Ta’efakalao

‘Oku fakatokanga atu heni ke me’ai he kakai ‘o e fonua ́, ko e pisinisi talafi pa’anga muli ́ ‘oku fakangatangata pē ia kia kinautolu kuo ‘osi fakamafai’i pea mo ‘i ai ‘enau laiseni kuo tuku atu mei ́ he Pangikē Pule ́, ‘o fakatatau ki he tu’utu’uni ‘a e Lao ki hono Pule’i ‘o e Fakafetongi Pa’anga Muli 2018 ́, kupu 13 (1). Kapau ‘oku fakahoko ‘e ha taha ‘a e fakafetongi pa’anga muli ́ te’eki kene ma’u ha’ane laiseni, ko e hia ia pea kuo pau kene mo’ua ‘o ka halaia, ‘o fakatatau ki he ngaahi tautea ‘i he kupu 13 (3) ‘o e Lao ki hono Pule’i ‘o e Fakafetongi Pa’anga Muli 2018 ́. Ko ia ai, ko kimoutolu kotoa pē ‘oku faka’amu ke fakahoko ‘a e fakafetongi pa’anga muli ́, kuo pau ke fakakakato pea fakahū mai ‘a ho tohi kole ́ ki he Pangikē Pule ́ ke ma’u atu ha’o laiseni ke fakahoko ‘a e fakafetongi pa’anga muli.

‘Oku ai ‘a e tapou ki he kakai ‘o e fonua ́, ko kinautolu pē ‘eni ‘oku hā atu ‘i lalo ́, kuo ‘osi fakamafai’i ke nau fakahoko ‘a e fakafetongi pa’anga muli ́ ‘o fakakatatau mo e Lao ki hono Pule’i ‘o e Fakafetongi Pa’anga Muli 2018 ́.

Laiseni Kalasi A (Talafa Pa’anga mei Tu’apule’anga pea mo e Talafi mei Tonga ́ ni ki Tu’apule’anga)

 1. FEXCO Tonga Limited
 2. Frank Money Transfer
 3. KlickEx Trading Limited
 4. Manatu ‘Ofa Money Transfer
 5. Rowena Financial Services t/a IMEX Money Transfer
 6. 'Ave Pa’anga Pau – Tonga Development Bank
 7. Island Flexi Transfer
 8. Toumu’a Money Transfer
 9. Maka Mo’ui Trading Services & Financial Institutions Limited
 10. Fiefia Finance Money Transfer
 11. Digicel Tonga Financial Services Limited
 12. Freedom Pacific Limited

Laiseni Kalasi B (Talafi pa’anga mai pē mei Tu’apule’anga)

 1. Tonga Post Limited
 2. Nikua Money Transfer
 3. Joy Trading Company Limited
 4. Tokowireless Limited
 5. L & G Money and Shopping Transfer

Laiseni Kalasi C (Fakafetongi Pa’anga muli pē)

 1. Jones Travel Limited

Kautaha Fakafetongi Pa’anga Muli ‘oku nau ‘i he malumalu ‘o e ngaahi Laiseni Fakapangikē

 1. MoneyGram Agent – Bank of the South Pacific
  • a. Friendly Island Bookshops – MoneyGram Sub Agent to BSP
  • e. LunaEva Malapo Branch – MoneyGram Sub Agent to BSP
  • f. LunaEva Nuku’alofa Branch – MoneyGram Sub Agent to BSP
  • h. Cocker Enterprise Store, Ma’ufanga - MoneyGram Sub Agent to BSP
  • i. Sinipata Talanoatau Store, Longolongo - MoneyGram Sub Agent to BSP
  • k. Maka Gas Station & Supermarket Store, Talau Vava’u - MoneyGram Sub Agent to BSP
  • l. Matafonua Water Sports Resort, Faleloa Ha’apai - MoneyGram Sub Agent to BSP
  • m. Payless USA, MoneyGram Sub Agent to BSP

‘Oku oatu ai pē ‘a e fakatokanga ki he kakai ‘o e fonua ́ ke ta’ofi ‘a hono ngāue’aki ‘a e ngaahi kautaha fakafetongi pa’anga muli ‘oku ‘ikai fakamafai’i ́ pe ‘ikai ma’u laiseni ́ mei ́ he Pangikē Pule ́, pea ‘oku kolea atu ai pē ‘a ho’omou tokoni ́ ki hono lipooti mai ‘a kinautolu taautaha pe kautaha pisinisi ‘oku nau tu’uaki pe fakahoko ‘a e fakafetongi pa’anga muli ta’e fakalao ́ ni.

Ki ha ngaahi faka’eke’eke makehe kataki ‘o fetu’utaki ki he:

Tafa’aki Ngaahi Ngāue Fakapa’anga ‘o e Pangikē Pule Fakafonua ‘o Tonga
Telefoni: (676) 24-057 Fax: (676) 24 201
‘Elekitolonika: nrbt [at] reservebank [dot] to
Peesi ‘Initaneti: www.reservebank.to

--

#7968 Sponsored Fanongonongo Tukuatu, Pangike Pule Fakafonua ‘a Tonga, 22 Me - 22 Sune 2024.