You are here

Sponsored media release

Fakafetongi Pa’anga Ta’efakalao ‘a e LWS Trading mo e RK3 Pacific Tonga Ltd.

Nuku'alofa, Tonga

Pangike Pule Fakafonua ‘a Tonga ́

FANONGONONGO TUKUATU

Fakafetongi Pa’anga Ta’efakalao ‘a e LWS Trading mo e RK3 Pacific Tonga Ltd.

15 Me 2024: ‘Oku ‘oatu heni ‘a e fakatokanga mei he Pangike Pule Fakafonua ‘a Tonga ́, ki he kakai ‘o e fonua ke mou mea’i ko e ogo kautaha koia ko e LWS Trading pea mo e RK3 Pacific Tonga Ltd, na’a na fakahoko ta’efakalao ‘a e ngaahi ngaue fakafetongi pa’anga muli mei hona ‘ofisi ‘i Ma’ufanga, ‘o na maumau’i ai ‘a e Lao ki hono Pule’i ‘o e Fetongi Pa’anga Muli 2018 (FEC Act 2018). Ko hono fakahoko ha pisinisi fakafetongi pa’anga muli, ‘oku fakangatangata ‘e he lao ki he kau ma’u mafai pe, ‘a ia ‘oku nau lolotonga ma’u ha laiseni mei he Pangike Pule Fakafonua ‘a Tonga, fakatatau ki he tu’utu’uni ‘o e kupu 13(1) ‘o e Lao ki hono Pule’i ‘o e Fetongi Pa’anga Muli 2018.

Kuo ‘osi fakahoko atu ‘a e tu’utu’uni ki he ongo kautaha ni, ke ta’ofi leva ‘a e ngaahi ngaue ta’efakalao ni pea ke fakahu mai ha kole laiseni ngofua ki he Pangike Pule. Kuo ‘osi lipooti ki he Potungaue Polisi ke fakapapau’i ‘oku muimui’i totonu ‘a e ngaahi tu’utu’uni fakalao pea ke tokoni kiha ngaahi tu’utu’uni fakalao ‘e malava ke fakahoko.

Kau Kasitoma na’e uesia ‘i he fakahoko ngaue ‘a e LWS Trading pea mo e RK3 Pacific Tonga Ltd.

Ko kimoutolu kotoa pe na’e uesia ‘i he ngaahi ngaue fakafetongi pa’anga muli ta’efakalao ‘a e ongo kautaha ni, ‘oku ‘oatu ‘a e kole ke mou fetu’utaki ki he Va’a ‘oku Tokangaekina ‘a e Ngaahi Kautaha Fakapa’anga ‘ikai ko ha Pangikee, ‘i he Telefoni 24057 pe koe telefoni to’oto’o 8701460. ‘Oku ‘i heni ‘a e Pangike Pule ke tokoni’i kimoutolu, ‘i ho’omou ngaahi launga pea mo ha ngaahi tokoni pe ‘e ala fakahoko he taimi ko’ eni. Kataki ‘o fetu’utaki mai ki ha to e faka’eke’eke.

‘Oku mau kei tapou atu pe heni ki he kakai ‘o e fonua ke mou faka’ehi’ehi mei hono ngaue’aki ‘a e ngaahi kautaha ‘oku te’eki ke ma’u ha’anau laiseni ki homou ngaahi ngaue fakapa’anga.

Ki ha ngaahi faka’eke’eke kataki ‘o fakafetu’utaki ki he:

Pangike Pule Fakafonua ‘o Tonga
Telefoni: (676) 24-057
Mobile: (676) 870-1460
Fax: (676) 24 201
Meili ‘Elekitolonika: nrbt [at] reservebank [dot] to
Peesi ‘Initaneti: www.reservebank.to
Private Bag No. 25 Post Office, Nuku’alofa, Tonga
NRBT Building, Salote Road, Nuku’alofa, Kingdom of Tonga, South Pacific

--

#7960 Sponsored Fanongonongo Tukuatu, Pangike Pule Fakafonua ‘a Tonga, 16 Me - 16 Sune 2024.