You are here

Letters

"Hanga 'e he Faihala 'o Faka'auha 'a e Fonua"

Sydney, Australia

‘Etita,

‘Oku tatala ma’u pe e pulonga ‘o e fifili he taimi ‘oku fasitanunu e ngaahi kaupeau he halafononga ‘o e tangata ha vaaita ‘o e lau ‘ene sivilaise. ‘Oku tu’ula ai ha fifili kiha felave’I ‘o e ngaahi peau faka-mamani-lahi ‘oku ha ho’o kupenga-ope he mahina ‘uluaki ‘o e 2021. Ka, ‘oku tohoaki e tokanga kiha kaveinga ‘e ua kuo ofongi ‘e he Matanga Tonga. ‘Uluaki ko e Corruption kills people - Hanga 'e he Faihala 'o Faka'auha 'a e Fonua ua, koe ”Covid-19“ ‘I hono ngaahi fotunga kehekehe. Fakatou’osi kinaua ‘oku na lave’i e ‘Otu Tonga.

‘Ulaki, ‘oku ‘aonga pea tu’utaiki ke fai ha tokanga ‘a e fonua kiha tu’unga ‘e ala tu’u ai a Tonga ‘i he tanaki tu’unga faka-mamani-lahi koeni, fekau’aki mo e Faihala neongo ‘oku fakaha ne ‘ikai fakakau kitautolu he tanaki tu’unga. ‘E lava pe ke tau pehee, na’e ‘ikai ma’u e ngaahi fakamatala faka-pule’anga ‘oku fiema’u mo fakatefito e fakamaau ‘a ha kautaka pehe ni.

Ka e fai ha feinga fakaofiofi ki ho tau tu’unga fakatefito he fakamatala kuo folahi mai. Mei he pasifiki ‘oku ma’u ai ha tu’unga ‘e tolu: Vanuatu 43, Papua N 23 mo Solomon 42. Ka ‘oku pau te tau ngaue’aki ‘e me’afua (100, - 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42...25, 24, 23...0). Fakakulupu, ‘oku matamata te tau nofo he kulupu (50…25) (25...0). ‘Oka pau te tau fakakau mai e ni’ihi e ngaahi ‘elemeniti mahino ‘o e me’afua koeni: Fakaivia e ngaahi sino fakangaue ‘oku nau ngaue kihe faitotonu (Strengthen Oversight Institutions, fiema’u hono ua, ko e me’a fekau’aki mo e ‘ata- ki-tu’a ‘a e foung foaki ‘o e ngaahi polokalama ngaue (procurement (ensure open and transparent, knowing who, what, why, how and how much, contracting), taukapo’i e ngaue faka-temokalati ‘a ia ko e pule ia ‘a e lao (defend democracy promote civic space), tukuange atu e ngaahi fakamatala mo’oni mo fekau’aki (publish relevant data).

Naahi faka’ilonga ‘o e faihala: ngaue ‘a e kau ngaue faka-pule’anga ‘o kumi monu’ia ‘aki hona fatongia (public servants demanding or asking money or favours - exchange for service), ngaue hala ‘aki e pa’anga ‘a e pule’anga (politician misusing public money or granting public jobs or contracts to their sponsors and families, corporation bribing officials to get lucrative deals).

Kotoa e ngaahi ‘ulungaanga mo e to’onga ‘oku uho ai e me’a ko e faihala ‘oku ‘aonga ke mafuli mai ‘o hulu’i aki e tu’unga ngaue ‘oku longoa’a ai a Tonga he ‘aho ni. Tuku ange ‘a e tokanga ki he konga ‘uluaki, ‘a e ngaahi me’a ‘oku fiema’u ke lehilehi’i ha pule’anga mei he toonga ‘o e faihalaa. Konga hono ua, ko e ngaahi faka’ilonga ‘e ne hoko. ‘I he ‘uhinga ‘oku mata’a’aa fau ke fa’u ha aofangatuku mahino ki he tu’unga ‘oku ‘i ai e pule’anga he ngaahi konga ki mui ni he ‘ikai te u toe lave kiai. Ka ‘oku ‘aonga ke ‘oatu ha fakafuofua ki hota tu’unga he me’afua kuo he’aki. Mei he ngaahi tonounou kuo ho’ata mai he ngaue ‘a e fonua he meimei ta’u ‘e hongofulu ta’u kuo tau fakalaka maai ‘o a’u kihe lolotonga ni, ‘e ‘ikai mama’o ke tau aofangatuku ‘oku nofo ‘a Tonga ‘i he pa-sikeili-mata’ifika ko e (25...0) ‘a ia ko e tafanga maa’ulalo tahaa ia. Fakatatautau ki he tu’unga fakafuofua ‘o e pule-lelei, ‘ata ki tu’a, mo’e pule ‘a e lao.

Faka’apa’apa atu
'Inoke Fotu Hu’akau