You are here

Letters

Hifo mai ha kelesi ma'ae Ta'ahine Kuini

Nu'usila

'Etita,

Fakamolemole, tuku mu'a ke 'ata pea ngofua, ke fai atu ha popoaki fiekaungamamahi ki si'i 'Ta'ahine Kuini Fehuhu, he peaukoso kuo ne kapa si'ono lotofale, 'o mole ai si'i Latuniua mo Kalolaine.

Uisa e ko e pule 'oku haohaoa pea ta'ele'eia

Ke toli pea tui mei he 'uuni kakala 'o Talalo Sia

'A e Heilala fu'itahi e 'api ko Matahiva

Ne faiteunga'aki si'i ngaahi fatongia

He lotu, famili mo e fonua

Fai'anga ia e tue moe fiefia

Toka a si'i Latuniua he nonga 'a e 'Otua

Kuo lava e fakapuepue ka ke malolo a

'Oku mau lotu mo hufia si'i Ta'ahine Kuini Fehuhu Halaevalu Mata'aho, ke hifoaki mai 'e he 'Otua Mafimafi ha kelesi fungani, 'o lotofale'ia si'ono fale, lolotonga 'a e po'uli kuo to he 'api ko Vakuuho.

Tu'a'ofa atu

Longolongo'aevalu

direction2u2 [at] xtra [dot] co [dot] nz