You are here

16-11

He vaha 'a e mahino

Alaska, USA

'Etita,

Ko e fo'i lea "Faka-ma'opo'opo" 'oku 'uhinga ia ki hano taataanaki 'o 'ete ki'i veve (taunga) 'o fakataha'i pea kapau ko e 'ai ke tauhi pea 'oku kofukofu leva ia 'o nono'o pea hili kihe "Fata" ke toki to'o hifo 'oka fiema'u he taimi faingata'a'ia'.

Ko e ngaahi paepae kuo fai 'e he tangata ko 'Akilisi ko e ngaahi okooko na'ane paepae 'o pukepuke tokua 'e 'aonga 'i he taimi faingata'a'ia'.

Ko e ta'u 'eni 'e uofulu tupu 'a e tufitufi pelu 'a 'Akilisi pea ko e me'a fakamamahi ko 'ene hanganoa kae pehe 'e he fanau ia ko e "Veve" pea nau hanga hifo kinautolu 'o tutu he Novema 16. Ko e taimi 'o Mosese lolotonga 'a e feinga 'a Mosese ke tataki e kakai 'Isileli kihe fonua 'o e tala'ofa' na'e 'i ai e ki'i falukunga kakai na'e hange tofu pe ko 'Akilisi mo e TEMO' na'e 'i ai e ngaahi mo'oni na'anau tu'uaki ka na'e iku laulaunoa pe 'a ia 'oku fakamatala 'i he tohi matolu Nomipa 16.

'Oku hange kiate au ko e Novema 16, mo e Nomipa 16, ko e ma'u fakakaukau 'a 'Akilisi ke fakahoko ai e faka'auha 'o e 1611 kae fakapuli'i mei he Tohi Nomipa Vahe 16 'i he founga he kuo 'osi pe 'a e tutu 'e 'Akilisi 'ene ki'i fokotu'unga "Veve" pea toe tu'ulutui 'o lotu ke toe fakafoki mai pe 'ene "Veve" mei he efu' ke fai 'aki 'ene ngaue' mo tuli tonuhia. 'Oku ou mahalo ko e fo'i fakakaukau 'eni na'e fokotu'u 'e he Dr Rev na'ane lotu'i e 1611 pea toki fai e faka'auha.

Kainga Tonga, tetau pehe nai 'oku fefe 'a e fakakaukau 'a e tangata ni? "Temau fa'ao 'emau totonu, pea temau fa'ao mo e mafai" hmmmmmmmm!!! Ko hai nai 'oku ta'e mahino? Ko au pe ko 'Akilisi mo e TEMO?

Kava Kuo Heka, 'Ave ia ma'a Lopeti Senituli ko e fai fakahinohino ma'ae Palemia 'o Tonga.

'Ofa ne heva 'i he Vahanoa'

Siosaia Moimoiangaha

siatahi [at] yahoo [dot] com