You are here

Results for Talanga 'i he lea faka-Tonga

Sunday 3 September 2017
Sene, 'Aositelelia
Fakamalo atu ki he ‘Ateni Seniale he fakamahino ki he tukunga ‘o e tu’utu’uni kuo hifo mei he’ene ‘Afio fekau’aki mo e Palemia, mo e kau Minisita ‘o e Kapineti pea pehe ki he Pule’anga fakakatoa.
Saturday 10 June 2017
Nuku'alofa, Tonga
'Oku hangee kiate au 'oku tau to he luo kotoa pe na’atau keli mo ‘u’ufi he ‘etau fakato’emi kihe Temokalati tokua he ‘oku ‘alu kiai ‘a maamani.
1 comment
Node is premium Premium content
Tuesday 23 May 2017
Nuku'alofa, Tonga
Ko e ongoongo fakaloloma eni kuo a’utaki kihe ngalu’ea mo e ngaahi kautaha faipulusi ongoongo, ‘a e kaniseli koia ‘e he Palemia ‘o e Pule’anga ‘a e Sipoti ‘a e Pasifiki.
Friday 15 July 2016
Nuku'alofa, Tonga
Ko e palopalema fakatu’utamaki taha ‘o e me’a ko e mafai he ‘oku mu’aki ‘a e kui fakamolale hono tefito, ‘o akafia ai ‘a e fakasosiale, ki ha taha na’e ‘ikai mateuteu lelei ki hono ngaue’aki. Mo’oni e lau, “ko e toe to e ki lalo ‘e taha”. – ‘Inoke Fotu Hu’akau.
Tuesday 5 July 2016
Nuku'alofa, Tonga
Fakamolemole ka e fakaa’u atu ha kau talanoa fekau’aki mo hotau fonua mo e tukunga kuo a’u kiai he ‘aho ni. – ‘Inoke Fotu Hu’akau.
1 comment
Monday 7 March 2016
Nuku'alofa, Tonga
Kau Kalisitiane, na’e ‘ikai fakamaalohi’i ‘ehe ‘Otua fakatupu ‘o mamanii ‘a ‘Atama mo ‘Ivi kena talangata’a, he Na’ane faka’ataa pee ke na fili pea ko e konga koula mo’oni‘eni ke tau puke ke ma’u ‘aupito, ‘o ‘oua na’a faifai pea tau ta’e tokanga’i lelei.
1 comment
Wednesday 2 March 2016
Nuku'alofa, Tonga
Fakaofo ‘a e me’a ‘oku hokoo he ‘oku ‘kehe ‘a e ngutuu mei he tuhuu’ ‘i he fakahoko fatongia ‘a e UN ki he ngaahi fonua memipaa, tautautefito ki he totonu ‘a e tangataa. Tonga, tau ako lelei mei he me’a ni.
1 comment
Wednesday 24 February 2016
Nuku'alofa, Tonga
Ko e ‘ulungaanga ‘o e tangataa ‘e malava pee ke tau fakakalasi ‘e ua, ‘a ia ko e ‘uluakii, ko e kakai ‘oku nau sai’ia ‘i he fakamalohii, pe houtamakii (bully), pea ko hono uaa, ko e kakai ‘oku nau matatangii (cry baby).
Node is premium Premium content
Friday 12 February 2016
Nuku'alofa, Tonga
‘I he ngaahi uike kuo maliu atuu, na’e lahi ‘a e talanga’i ‘o e lipooti ‘ae BBC fekau’aki mo e fika 1 ‘a e kakai tangata Tongaa ‘i he fu’u sisinoo (obese) kae fika 2 ‘a Ha’amoa, pea fika 1 ‘a e kakai fefine Ha’amoaa kae fika 2 ‘a Tonga ni, ‘i mamani. Ko e ma’u’anga fakamatala ‘e taha ‘oku pehee ai ‘oku 70% ‘a e kakai fefine Tongaa pea 50% ‘a e kakai tangata Tongaa ‘oku fu’u sisino, pea ko e 80% ‘o e kakai lalahi ‘o Tonga ni ‘oku sino lahi (overweight).
1 comment
Node is premium Premium content
Wednesday 28 October 2015
Nuku'alofa, Tonga
Ko e faito’o ‘a e Pule’anga ke solova ‘aki ‘a e ngaue pango ‘a Lavulavu: ‘Uluakii - Pehee ‘e he Palemiaa ke tohi tangi mai ‘a e kakaii ki he Tama Tu’ii ke fai ha fili fo’ou; Uaa – Pehe ‘e Minisita Eke ke fai ha tohi tangi ki Falealea ke toe fai ha hopo fo’ou.
Node is premium Premium content
Saturday 24 October 2015
Nuku'alofa, Tonga
Mahino pee na’e fili ‘a Lavulavu ia ki he Palemiaa ‘i hono paloti’i ‘i Fale Alea ‘i he kamata ‘a e Pule’anga lolotongaa, pea ko e ‘totongi fakafoki’ nai ‘eni ‘oe paloti koiaa, he ko e politikii ia, ka ‘oku ‘ikai ko e ngaue faka-e-sevanitii ia ‘o fakatatau mo ‘enau fuakavaa. – Sione Tu’itupou Fotu.
2 comments
Node is premium Premium content
Sunday 18 October 2015
Nuku'alofa, Tonga
Ko e tau’ataina ke te leaa kuopau ke poupou’i, tatau pe ‘oku ‘ikai sai’ia ai ‘a e tokotaha koiaa ki he me’a ‘oku te lea ‘akii. Ko e me’a ‘oku fai ‘a e tokanga kiaii, ko ’etau hehema ke fa’u ha lao ke solova ‘aki ha palopalema fakasosiale. Ko e palopalema tefitoo ia ‘oku fakalaumalie, kae ‘ikai koe fakaesino. Koehaa ‘a e me’a ke faii? Ko e tali nounou kiaii ‘a e Kalisitianee, solova ‘aki ‘a e founga fakaelaumalie ko e ‘fanau’i fo’ou’ ‘a ‘ete mo’uii he ‘e tu’uloa leva ‘a hono olaa, pea he ’ikai tete toe fie sio pe ngaue’aki ‘a e ‘website’ ‘oku haa ai ‘a e ngaahi me’a kovi mo fakalieliaa. - Sione Tu’itupou Fotu.
1 comment
Node is premium Premium content
Sunday 11 October 2015
Nuku'alofa, Tonga
Ka fokotu’u Pisinis ‘a e Pule’angaa, ‘e fili ‘a e Poate ke nau fakalele, pea ‘oku fakafatongia’aki ‘a e kau Talekitaa ke nau tataki ‘a e Pisinisii, ka ‘oku ‘ikai ‘uhinga ia ke nau ‘micro manage’ ‘a e Pisinisii, pea ‘oku mahu’inga ‘aupito ke mahino ‘a honau fakangatangata’angaa. – Sione Tu’itupou Fotu.
Node is premium Premium content
Wednesday 7 October 2015
Nuku'alofa, Tonga
‘I he ngaahi ‘aho ni ko e tui fakafo’ituitui ‘a e kakai ‘oku konga lalahi ‘e ua – ‘conservative’ mo e ‘liberal’, pea ‘oku na tu’u fehangahangai ‘i he taimi lahi ‘aupito. – Sione Tu’itupou Fotu.
1 comment
Monday 24 August 2015
Nuku'alofa, Tonga
‘I he uike kuo ’osii na’e toutou haa mai ‘i he TV Tonga ‘a e ngaahi fakamatala ‘a e kakai ‘i he ngaahi mala’e kehekehe ‘a e tu’uaki ‘o pehee ‘oku toko 8 ‘i he toko 10 ‘o e kakai fefine Tonga na’e fakamamahi’i (domestic violence). ‘I he taimi tatau, ke tau tokanga na’a ‘oku ‘i ai ha ‘asenita ‘aha pule’anga pe ma’u mafai muli pe ha taha ‘i Tonga ni pe fakatou’osi, ‘o me’angaue’aki ‘a e isiu ni, ‘aki hano mimio’i (spin) ‘a hono fakamatala’ii, pea tau hamumu ai, kae huu mai ‘a Setane (he ko e tamai ia ‘o e loii) ‘o maumau’i ‘etau ngaahi feinga kotoa.
1 comment
Node is premium Premium content
Thursday 9 July 2015
Nuku'alofa, Tonga
Tu’utu’uni ‘a e Tama Tu’i Tupou VI ki he Kapineti ke holomui meihe teu fakamo’oni ‘a Tonga he CEDAW, he ko e toko tahamano tupu ‘o e kakai ‘o Tonga ni na’a nau tohi tangi ange ke ‘oua ‘e kau ‘a Tonga ni ‘i he CEDAW . . – Sione Tu’itupou Fotu.
2 comments
Friday 26 June 2015
Nuku'alofa, Tonga
Ko e fakamaau totonuu (justice) ko e ‘Otua pe ia ‘oku ne lava mo mafai ke fakahokoo. Fakafeta’i ko e ‘ikai fakamaau’i vave au ‘e he ‘Otua, ka ‘oku ne fai ‘eia ‘a e foaki mai ‘o ‘Ene meesi mo e kelesii, ko e fakamaau totonu (justice) ia ‘oku ma’olunga tahaa. – Sione Fotu.
1 comment
Friday 15 May 2015
Nuku'alofa, Tonga
‘Oku faka’apa’apa ‘a e Pule’anga kihe vakai ‘a e Hou’eiki Taki Lotu, ka ‘oku ne kei tui ta’etoeveiveiua, ko e faingamlie mahu’inga eni ke fakaha mo fakapapau’i ai ‘e Tonga ki mamani lahi ‘a ‘ene taumu’a ngaue faka-molale, mo e loto mo e faka’amu, ke ta’ofi ‘a e ngaahi founga ‘oku fakafaikehekehe’i’aki ‘a e hou’eiki fefine ‘i Tonga ni, tukukehe pe ‘a e ngaahi faka-ngatangata kuo ‘osi fakaha mahino, felave’i mo e totonu ki he Taloni, ngaahi hingoa mo e tofi’a faka-nopele tukufakaholo, pea mo e hohoko kihe kelekele tukufakaholo, pea ‘e ‘ikai ke ngaue’aki ‘a e Konivesio ke faka-ngofua ‘a e fakato-tama mo e mali ‘a fefine mo e fefine, pe mali ‘a tangata mo tangata. - Hon Sosefo Fe'aomoeata.
1 comment
Wednesday 13 May 2015
Nuku'alofa, Tonga
Kuo taimi ke hopo mai ‘a e Pule’angaa ‘o faitu’uni he vave tahaa ke veteki ‘a e fo’i fakapona ni, he ko kinautolu na’a nau li mai ‘a e fo’i puluu, pea kapau ‘oku tokolahi ‘a e ta’eloto ki he fakamo’oni ki he CEDAW pea faka’apa’apa’i. – Sione Tu’itupou Fotu.
Monday 11 May 2015
Nuku'alofa, Tonga
Kuo ‘osi teka’i mai ‘ehe Pule’angaa ‘a e fo’i puluu – CEDAW pea ko e me’a pe tetau lava ‘o faii ko e lotu pe ki he ‘Otua ke fai pe ‘eia hono finangalo, ‘oua ‘e manasi’i, he ko e me’a pe ia ‘e tu’u, tu’uloa mo lelei ki Tonga ni. – Sione Tu’itupou Fotu.

Pages