You are here

Sponsored media release

Lisi ‘o e Ngaahi Kautaha Nō atu ‘o e Pa’anga ‘oku laiseni ‘I he Pangikē Pule Fakafonua ‘o Tonga

Nuku'alofa, Tonga

25 'OKATOPA 2023: FANONGONONGO

Lisi ‘o e Ngaahi Kautaha Nō atu ‘o e Pa’anga ‘oku laiseni ‘I he Pangikē Pule Fakafonua ‘o Tonga

‘Oku tapou atu heni ki he ngaahi pisinisi pea mo e kakai ‘oku nau fakahoko ‘a e pisinisi nō atu ‘o e pa’anga ́, kuo pau ke ‘i ai ha’amou laiseni fakalao mei ́ he Pangikē Pule ́,‘i he malumalu ‘o e Lao ki he Kautaha Nō Atu ‘o e Pa’anga 2018. ‘Oku kau he ngaahi tu’utu’uni ‘o e laiseni ’a e ngaahi Kautaha Nō kotoa pē ke nau faka’ali’ali ‘enau laiseni ́ ‘i he’enau feitu’u ngāue ́, koe‘uhi ke malava ke faingofua hono fakapapau’i ‘e he kau kasitomā ́ ‘oku fakalao pē ‘a ‘enau pisinisi ́. Mou toe tokanga ange pea ke mou fakahoko fakapotopoto ho’omou ngaahi fili fakapa’anga ́.

‘Oku faka’amu ‘a e Pangikē Pule ́ ke tau ngāue fakataha ki hono fakapapau’i ‘a e malu pea mo e hao ‘a e tu’unga fakapa’anga ́ ‘a e tokotaha kotoa pē. ‘O kapau ‘oku ke ‘ilo ha taha ‘oku ́ ne fakahoko ‘a e pisinisi nō atu ‘o e pa’anga ́ ka ‘oku te’eki ke laiseni, pea kātaki ‘o fetu’utaki mai ki he Pangikē Pule ́. Ko kinautolu ‘a e ngaahi kautaha nō pa’anga ‘oku te’eki ke laiseniˊ ka ‘oku nau fakahoko e nō atu ‘o e pa’anga ́, ‘oku fiema’u ke ta’ofi leva he vave taha ́, kae fakahū mai homou tohi kole laiseniˊ ki he Pangikē Pule ́. ‘Oku mahu’inga ‘aupito ke ‘ilo ‘oku ‘ikai ke fakalao ha aleapau nō mo ha taha ‘oku ́ ne pehē ko e tokotaha pisinisi nō atu ‘o e pa’angaˊ ia ka ‘oku te’eki ke laiseni.

Ko e hia mamafa ‘a hono fakahoko ‘a e pisinisi nō atu ‘o e pa’anga ́ ‘o kapau ‘oku te’eki ai ha laiseni, ‘oku tautea pa’anga ‘o a’u ki he pa’anga e $10,000 pe ko e ngāue pōpula ‘o a’u ki he ta’u ‘e 3, pē ko e fakatou’osi ‘o fakatatau ki he kupu 3 ‘o e Lao ki he Kautaha Nō Atu ‘o e Pa’anga 2018.

Ko e lisi ‘oku hā atu ‘i laloˊ kuo fakamafai’i kinautolu ke nau fakahoko ‘a e ngaahi pisinisi nō atu ‘o e pa’anga ́ ’i Tonga ́ ni ‘i he malumalu ‘o e Lao ki he Kautaha Nō atu ‘o e Pa’anga 2018:

Laiseni Kalasi A

1. ATL Finance
2. Brelatiani Finance
3. Fangumalingi Finance
4. Federal Pacific Finance
5. Five Star Finance
6. Hepisipa Finance
7. JehovaTsidkenu Finance
8. Saineha Kaufusi Family Finance
9. Siale Finance
10. Touii Funga Freeway Trading Finance

Laiseni Kalasi B

1. 3'S and L Finance
2. Alisi Finance Services
3. ‘Api ko Fakaongo mai Financial Services
4. Dachi Finance
5. Fakatoumafi Finance
6. Halaano Finance Services
7. Halafihi Finance
8. Kaleli Finance
9. Koloa'ia Mei Langi Finance
10. Lavinia Finance
11. Layla Rose Finance
12. Leilani Finance & Services
13. Leilea Finance
14. Lela Finance
15. Lelei Finance Ltd
16. Litiana Maopa Movete Finance
17. Maama Atu Finance
18. Maamaloa Loan & Finance
19. Millis Loan & Finance
20. Mlita Financial Services
21. MOM Finance
22. Mona Finance
23. Mygrace he 'ofa Finance
24. National Business Services
25. Praise of blessing Finance
26. S & S Finance
27. Siangana Palu's Finance
28. Siaosi Finance
29. Sinakiteu Finance t/as 'Alauni Puafisi
30. Soifua Security & Finance Services
31. T & M Finance
32. Ta'ai Siale Finance
33. Taniela Filimoe’ulie Manu (T.F.M) Finance
34. Tapuaki he Lotu Finance
35. Theo's Finance
36. Tiana & Sam Finance
37. TJ Finance Services
38. Toutaiola Finance
39. Veimana Finance & Exports

Laiseni Kalasi C

1. 'Ofa ki Vahafolau Finance
2. ‘Akanesi Line Fatai Finance
3. ‘Ana Lupe Tu’i Finance
4. Aurora Finance
5. Christian Finance Services
6. Cumorah Finance
7. DAVIS Finance
8. Elsie-Sumajoel Leka Finance
9. Family Finance
10. FMF Finance
11. Friendly Island Community Financial Services
12. Fuahau Leon Finance
13. Hala Kakala Finance
14. Hau ‘a Tangata Finance
15. Johnia Cash & Finance
16. JTS Finance
17. Kakala Lousiale Finance
18. Kilan Finance
19. KJ & Cuzn Finance
20. Lavenga Finance
21. Lutoviko Mikaele Finance
22. Mackenly Finance
23. Maka Ha Mai Finance
24. Marlin Finance
25. Ma'u he 'Ofa Finance
26. Milan's Finance & Equipment Hire
27. Milise Finance
28. Mo’ui he Kelesi Finance
29. ODDY Finance
30. Ordlee Finance
31. Palu Aviation Services Limited
32. Pasa Finance
33. PJ_AS Faitotonu Finance
34. Polotani ‘Ofa ki Valley View Finance
35. Pupe Finance
36. Rainbow Finance
37. S.M.L Jr Finance
38. SSE Finance
39. Takai Sister's finance
40. Tau'ataina Finance
41. Taumoe’anga Finance
42. Tava Finance
43. Tiffany Tapuaki Finance
44. Veisinia Monu Finance
45. Victoria Finance
46. Zauna Finance

‘Oku toe fakamanatu atu ai heni ki he ngaahi kautaha nō kotoa pē ‘oku hā atu ‘i he lisi ‘i ‘olunga ́ kemou fetu’utaki mai ki he Pangikē Pule ́ he vave taha ki hono fakafo’ou fakata’u ho’omou ngaahi laiseni ́. Ki ha toe faka’eke’eke, kātaki ‘o fetu’utaki mai ki he Va’a ki he Ngaahi Kautaha Fakapa’anga ‘oku ‘ikai ko ha Pangikē ‘a e Pangikē Pule Fakafonua ‘o Tongaʹ.

Ki hono fakaikiiki kataki ‘o fakafetu’utaki ki he:

Tafa’aki ki he Ngaahi Kautaha Fakapa’anga
Pangikē Pule Fakafonua ‘o Tonga
Telefoni: (676) 24-057; Fax: (676) 24 201
Meili ‘Elekitolonika: nrbt [at] reservebank [dot] to
Peesi ‘Initaneti: www.reservebank.to

--

Public notice sponsored by the National Reserve Bank of Tonga. Ref #7610 26 October -26 November 2023.