You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Tonu ke fili 'e he kakai 'a e Palemia

Klemzig, SouthAustralia,Australia

'Etita,

'Oku ou tui ko e te u feinga liliu fakapolitikale koeni 'oku fai, 'oku ou tui ko e taha ia 'a e founga mo e 'uhinga 'e lava ke fakalakalaka ai hotau Pule'anga ki mu'a, 'i ngaahi tafa'aki kotoa pe 'o e mo'ui.

Ko e ki'i me'a si'i pe 'e taha 'oku ou ki'i hoha'a atu ai 'o fekau'aki pea mo e teu fili ko ia 'a hotau Prime Minister, 'oku ou loto fiemalie mo fiefia 'aupito 'aupito ki he ngaahi ngaue lahi kuo lava hono fai 'e he NCPR pea mo hono kau taki, ka ko e makatu'unga 'a 'eku ki'i fakahoha'a ni 'oku fekau'aki ia pea mo e te u ke fili ko ia 'a hotau Prime Minister.

Ko e tu'unga ko e taki 'o ha fa'ahinga Pule'anga 'oku fu'u mahu'inga 'aupito ke fili ha toko taha 'e he kakai, pe ko e kau fakafofonga kuo 'osi fili 'e he kakai, ke ne hoko ko honau taki, 'o 'ikai ko e fili 'e he tu'i, 'oku ou kole fakamolemole atu heni na'a pehe 'oku 'i ai ha'aku fa'ahinga loto ki he fale 'o e Tu'i , 'ikai, ka 'oku ou tui, kapau 'oku fiema'u ke fili 'e he kakai hanau taki, pea 'oku totonu ke fili 'e he kakai ho nau taki ke a'u.

'Oku ou pehe, kuo tonu pea faka'ofo'ofa 'a e ngaahi fokotu'utu'u kuo fai 'e he NCPR mo honau kau taki, ka 'oku hangehange nai kia te auu, pea mo 'eku tui fakafo'ituitui 'oku 'ikai totonu ki he Tu'i, tapu mo ia, ke ne fili ha taha ko e taki ma'ae kakai, 'o tatau ai pe pe ko e fili 'i loto he kau fakafofonga kuo 'osi fili 'e he kakai, he ko hono 'uhinga eni, kapau ko e Tu'i au, te u sai'ia 'ia Feleti Sevele, pea kapau 'e fili 'e he kakai 'a e kau fakafofonga 'a e Pule'anga 'oku kau ai 'a Feleti Sevele

'oku mou pehe ko hai te u filli ke Prime Minister.

Faka'apa'apa atu

Soni Tu'iono Malupo

islandtemp [at] hotmail [dot] com