You are here

Results for Hikihiki e Totongi Koloa

Thursday 13 April 2023

Nuku'alofa, Tonga
Na’e pēseti ‘e 8.7 ‘a e hikihiki fakata’u e totongi koloa fakalūkufua ‘i he lipooti ki he Hikihiki e Totongi Koloa (CPI) ‘o Fepueli. Ko e holo ‘eni mei he pēseti ‘e 9.7 ‘i he māhina kuo’osi΄, pea ma’ulalo ange ‘i he pēseti ‘e 9.1 ‘i Fepueli 2022. ‘Oku hokohoko atu ‘a e holo ‘a e hikihiki e totongi koloa fakalūkufua mei´ he tu’unga mā’olunga ko e pēseti ‘e 14 ‘i Sepitema 2022. Na’e pehē ‘e he Kōvana ‘a e Pangikē Pule΄, Tatafu Moeaki, “ ‘Oku kei hoko pē ‘a e ngaahi liliu ki he pa’anga fakalūkufua e fonua΄ mo e fokotu’utu’u ngāue fekau’aki mo e mahu’inga ‘o e pa’anga Tonga ‘i hono fakafetongi mo e ngaahi pa’anga muli΄ ‘a ia ne hā ‘i he Fokotu’utu’u Ngāue Fakapa’anga ‘o Fepueli 2023, ko e taumu’a ngāue tu’ukimu’a ki hono holoki ‘a e hikihiki e totongi koloa΄ pea ‘e malava ke hokohoko atu e ngaahi liliu´ ‘o ka fiema’u ke fakasi’isi’i e ngaahi ola kovi ‘i he holo e ivi fakatau ‘a e ngaahi fāmili΄ kae tautefito kiate kinautolu ‘oku masivesiva ange mo tu’u laveangofua”.