You are here

Results for Embassy of the People's Republic of China

Friday 17 March 2023

Nuku'alofa, Tonga
‘Oku hoko he ta‘uʹ ni ‘a e ta‘u ‘e 25 ‘o e fengāue‘aki faka-tipilometika ‘a Siaina mo Tonga. ‘I he malumalu ‘o e tataki ‘a e ongo taki ‘o e ongo fonuaʹ ni pea mo e ngāue fakataha ‘a e kakai ‘o Siaina mo e kakai ‘o Tonga, kuo malava ai ke pukepuke ‘e Siaina mo Tonga ‘ena fengāue’aki vaofi ‘i ha tu’unga lelei mo fakalakalaka. Ko ‘ena fengāue‘aki lelei ‘oku ho‘ata mei ai ha ngaahi lelei ‘one ‘omai ai ha ngaahi lelei ‘oku ta‘e malava ke fa’alaua ki he kakai ‘o Tonga pea ‘ikai ke ngata ai ka ‘oku ne toe ‘omai foki ‘a e ma‘uma‘uluta, nonga mo e malu fakafeitu‘u.