You are here

Results for CEDAW convention

Tuesday 1 September 2015
Nuku'alofa, Tonga
The Tonga government has reneged on its commitment to the United Nations of March 9 to ratify the Convention for the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).
3 comments
Node is premium Premium content
Friday 26 June 2015
Nuku'alofa, Tonga
Ko e fakamaau totonuu (justice) ko e ‘Otua pe ia ‘oku ne lava mo mafai ke fakahokoo. Fakafeta’i ko e ‘ikai fakamaau’i vave au ‘e he ‘Otua, ka ‘oku ne fai ‘eia ‘a e foaki mai ‘o ‘Ene meesi mo e kelesii, ko e fakamaau totonu (justice) ia ‘oku ma’olunga tahaa. – Sione Fotu.
1 comment
Tuesday 24 March 2015
Nuku'alofa, Tonga
Ko e fakamatalani ni ko e fie tokoni pe ke tau talanoa’i lelei mo melino ‘a e CEDAW he ‘oku tau tangata’ifonua kotoa ‘o e fonua ko Tonga. – Sione Tu’itupou Fotu.
2 comments