You are here

Sponsored media release

Fakama'ala'ala 'e he Pangike Pule' ki he ngaahi ngaue fakapangike

Nuku'alofa, Tonga

ONGOONGO TUKUATU

Ko e ngaahi ngaue fakatupu pa'anga' (investment), 'a ia ko hano tanaki mai ha pa'anga mei he kakai 'o e fonua' ke ngaue'aki ki he ngaahi 'inivesi pe no pea 'e ala fakatu'utamaki (risk) ki he tokotaha 'oku' ne fakahoko 'a e pisinisi ko ia', 'oku lau ia ko e ngaue fakapangike. Ko e ngaahi ngaue ko eni 'oku ngofua ke fakahoko 'i Tonga' ni ka 'e kinautolu pe kuo 'osi foaki ha'anau laiseni fakapangike 'e he Pangike Pule' 'i he malumalu 'o e kupu 7 'o e Lao ki he Ngaue Fakapangike 2020'.

'Oku 'i ai e fatongia 'o e Pangike Pule' ki hono malu'i loua pe e kau fakah0 pa'anga' pea mo e ngaahi pisinisi' mei ha mole 'e ala hoko ki he'enau ngaahi pa'anga kuo 'inivesi'. 'I he'ene pehe 'oku fakafatongia 'aki e Pangike Pule' 'a hono laiseni mo tokanga'i e ngaahi pangike 'i he malumalu 'o e Lao ki he Pangike Pule Fakafonua 'o Tonga' mo e Lao ki he Ngaue Fakapangike. 'Oku 'ata pe ke fetu'utaki mai ha taha 'oku ne fie fakahoko 'a e ngaue fakapangike ki he Pangike Pule' ki he fakaikiiki 'o e ngaahi tu'utu'uni ki he laiseni fakapangike. 'Oku toe tapou atu foki ki he kakai 'o e fonua' ke mou faka'ehi'ehi mei he 'inivesi 'i ha pisinisi 'oku te'eki ke laiseni kinautolu 'e he Pangike Pule' ke nau fakahoko 'a e ngaue fakapangike.

'Oku lisi atu 'i he fanongoongo' ni 'a kinautolu 'oku lolotonga ma'u laiseni fakapangike. Ko ha kautaha 'oku 'ikai ke kau ki he lisi ko eni 'oku 'uhinga ia 'oku te'eki ke ma'u ha'anau laiseni ke tanaki pa'anga faka'inivesi pe fakapangike, he 'oku te'eki ke nau ma'u e makatu'unga pau ke foaki 'e he Pangike Pule' ha'anau laiseni, pea 'e lelei ange ke faka'ehi'ehi hono 'ave ha pa'anga ki ha kautaha pe pisinisi 'oku te'eki ke laiseni.

  1. Bank of South Pacific Tonga Limited
  2. Australian and New Zealand Banking Group Limited
  3. Pangike Langa Fakalakalaka 'a Tonga (Tonga Development Bank)
  4. MBf Bank Limited

Ki hono fakaikiiki kataki 'o fakafetu'utaki ki he: Tafa'aki ki he Ngaahi Kautaha Fakapa'anga Pangike Pule Fakafonua 'o Tonga
Telefoni: (676) 24-057; Fax: (676) 24 201
Meili 'Elekitolonika: nrbt [at] reservebank [dot] to
Peesi 'lnitaneti: www.reservebank.to

Public notice sponsored by the National Reserve Bank of Tonga. Ref #7600 19 October -19 November 2023.