You are here

Letters

Ngaahi fehu'i ne 'ohake / fakatupu mei he tali 'a e kau taki lotu ki he CEDAW

Nuku'alofa, Tonga

Ngaahi fehu'i ne 'ohake / fakatupu mei he tali 'a e kau taki Lotu ki he CEDAW

Ko e ngaahi fehu’i ‘e 14 ‘o fakafofonga’i ‘a e setāsio ‘e 14, hala hotau fakamo’ui´, Sēsū Kilisitō/Sisū Kalaisi ki he kolosi´, ne ‘ohake mo fa’u mei he tali ‘a e kau taki lotu ‘i Tonga ki he CEDAW, ‘oku mau kole ki he ‘Otua Mafimafi´ ke  tokonia mautolu ‘i he’emau lotua ‘a e ngāue ‘a e pule’anga Tonga´ ki he CEDAW:

 1. Koehā nai e me’a ‘e fakahoko ‘e he  ‘Otua Mafimafi´ pea mo e me’a te ne poupou’i´, ko e tokoni’i ‘a e kau fefine faingata’a’ia´ pē ko e fa’u ha ngaahi lao ke fakangatangata ‘a ‘enau ‘ilo ki he mo’ui´?
 2. Koehā  nai e me’a ‘e fakahoko ‘e Sēsū  Kilisitō/Sisū Kalaisi, Malia/Mele mo Sōsefo/Siosifa pea mo e me’a te nau poupou’i´, ko e tokoni’i ‘a e kakai ‘oku tangi ‘i he’enau faingata’a’ia´ pē ko e fa’u e lao ke nau fakalongolongo pē ‘o ūkuma ‘a e faingata’a’ia´ ‘o a’u ki he mate?
 3. Koehā nai e me’a ‘e fakahoko ‘e he Tu’i Taufa’ahau Siaosi Tupou I, Tu’i Taufa’ahau Siaosi Tupou V mei hevani ko e feitu’u ‘oku ‘ikai ke toe ‘i ai ‘a e fakafaikehekehe´?
 4. Koehā nai ha me’a ‘e fakahoko ‘e Kuini Salote Tupou III,  mei hevani ko e feitu’u ‘oku ‘ikai ke toe ‘i ai ‘a e fakafaikehekehe´?
 5. Koehā nai e lelei ne tau a’usia ‘i he taki ‘a Kuini Salote Tupou III ‘i Tonga, pea mo e ma’u ‘a e ngaahi mafai ki he ma’u kelekele, ka ‘oku fakangatangata’i ia ‘e he konisitutone ki he kakai fefine?
 6. Koehā e me’a ‘oku fiema’u ‘e Tonga ke ako mei he ngaahi kautaha ‘a e kau fefine ‘o māmani´?
 7. Koehā nai hano kovi ka toe tokanga ange ‘a Tonga ke tokoni’i  e  kakai fefine mo e fanau fefine ‘oku paa’usi’i kinautolu pea ‘e lava ke nau nofo faingata’a’ia ‘i he mo’ui fakaeongo mo e ngaahi mo’ui makehe ‘ikai ke nau ma’u ‘a e kakato ‘o e mo’ui´ ‘o a’u ki he mate?
 8. Koehā nai hano kovi ‘a e toe vakai’i mo to e liliu ‘o e konisitutone ‘a Pilitania ke ma’u faingamālie tatau pē ‘a e hou’eiki tangata mo fafine, pea fiefia lahi ‘aupito ‘a e ‘uncle’ ‘o Pilinisesi Sālote ‘Elisapesi Taiana, ne toki ‘alo’i, ‘aho ‘e 4 pē eni, ke fika 4 ia ki he taloni´ ko e ki’i ta’ahine, kae holo hifo ia  (Prince Harry), ko e tamasi’i ‘o fika 5 ki he taloni´?
 9. Koehā nai ‘oku lava ai pē ke kau atu ‘a e ngaahi fonua ‘oku nau Kalisitiane pē mo nautolu ‘o a’u ki he Pasifiki ‘a ia ‘oku kau ai ‘a Niuē ka ‘oku nau ‘i he malumalu ‘o e Taiosisi Tonga, kae fakangatangata ‘a e kakai fefine ‘ia ‘o Tonga´?  Koehā nai hano kovi ka ma’u ‘e he kakai fefine Tonga ‘a e faingamālie tatau?
 10. Koehā nai hano kovi ‘a e tangi ‘a e si’i kakai ‘oku vaivai´ mo masiva´ ke tokangaekina ‘e nau mafai ki hono faka’apa’apa’i ‘a honau ngeia´?  ‘Oku lava nai ke tau to’o ‘a e faingata’a ‘o e kakai ko ‘eni´ ‘o fakakaukau pe’e lava ke tau tali ‘okapau ko kitautolu tāpalasia ‘a hotau ngeia´?
 11. Koehā ‘oku feinga ai ‘a e kau taki lotu ke tapuni ‘a e matapā ki he kakai fefine Tonga ka ko e me’a’ofa ma’uhinga taha ‘a e ‘Otua ki ha’a ‘o e tangata´ mo e fefine´ ko e “tau’ataina ‘a e tokotaha kotoa ke fakahoko ‘ene fili tau’atāina´, pea ko e me’a’ofa ia ‘a e ‘Otua´ ‘oku a’u pē kiai ‘oku ‘ikai ke ne fakamālohi pē tene fa’u hā lao kiai?  Ko e lao pē ‘oku ne ‘omai ko e ‘Ofa’  Koehā leva hano kovi ke foaki ‘a e ‘ofa ki he fa’ahinga ‘oku faingata’a’ia pea ‘oku tokolahi e fa’ahinga ia ‘oku ‘ikai ke nau mahino’i kae ‘oua ke nau fanongo tonu ki he’enau faka’inasi´, pē ko e hoko tonu kiai mo hono famili´?
 12. Koehā nai hano kovi ka kau atu ‘a Tonga ‘i he ngaahi fakalakalaka faka tu’a pule’anga mo fakasivilaise ke si’i ma’u faingamālie ai ‘a hou’eiki fafine mo e fanau fefine  (fakafou ‘i he United Nations), ‘i he CEDAW? ...Ko e hā nai hano kovi ka fakaava ‘a e matapā ki he ngaahi faingamālie, ke tokoni’i si’i  kakai fefine ‘oku nau faingata’a’ia´?
 13. Koehā nai hano kovi ‘okapau ‘e foaki hake ‘etau kehekehe´ ki he ‘Otua´ pea tau lotu mo kole ki he’ene tataki´,  mo vaka’i’i (review)  ha ngaahi lao ko e fa’u pē he’etau  poto fakaetangata mo fakaefefine ‘o māmani´, na’a ‘oku ‘ikai ke faka Kosipeli/Ongoongo Lelei?
 14. Koehā nai hano kovi ke toe vakai’i (review) ha ngaahi lao ko e fa’u pē he’e kau poto fakaetangata mo fakaefefine ‘o māmani´,  ke lava ke tokoni’i e ngaahi me’a ‘oku hoko ke tāpalasia ai ‘a e ngeia ‘o e mo’ui ‘a e fefine´ mo e tangata´,   pea lelei ange ke faka’aonga’i ‘a e fakamaau lelei taha´ kae mo’ui ‘a e fa’ahinga koia´, pea kei tauhi pē ‘a e mo’ui faka Kalisitiane´?

Faka’apa’apa atu,

Sr Dr Kalo Sikimeti