You are here

Results for tag

Wednesday 18 January 2006
Nuku'alofa, Tonga
Airlines Tonga Air Fiji carried out today their first test flight to the outer island of 'Eua, confirmed Sitafooti 'Aho the Manager of Teta Tours of Tonga.
Node is premium Premium content
Wednesday 18 January 2006
Salt Lake City-Utah, USA
'Oku ou kole pe ke fakahu atu mu'a 'a e ki'i tohi ni 'i ho'o pepa. Na'a ku fa'a kau he ngaahi talanga lahi he nusipepa "Kalonikali" he ngaahi ta'u hivangofulu tupu, pea ko e lahi taha e ngaahi me'a na'a ku fa'a fakahoha'a ki ai ko hono ngaue 'aki ko ia e laka fakahaha mo e fakahaha loto ke liliu 'aki ha fa'ahinga tu'utu'uni fakapolitikale. Ko e me'a pe na'a ne fakatupu ko e toe kovi ange 'o e va 'o e hou'eki mo e kakai pea toe va mama'o ai 'a e Fale 'o e Hau 'o Tonga mo hono kakai. - Vakataha Mila
Node is premium Premium content
Wednesday 18 January 2006
Maui, Hawaii, U.S.A.
Fakatauange ke tau ke tau toe talanoa mu'a ke tau toe femahino'aki pea toki hoko 'a e felafo'aki mo e felotomamahi'aki. 'Oku ou tui foki 'oku 'ikai ke totonu ke tau fu'u loto mamahi 'o fu'u to ki tu'a ke tautea 'e tau kau faiako, 'oku ou fokotu'u atu tau toe ki'i vakavakai lelei ange 'o toe kumi ha fakakaukau 'e lava ke tau ngaue fakataha ai mo si'i kakai ngaue 'aonga ko'eni ke teu'i e kaha'u 'o Tonga. 'Oku fele 'a e ngahi founga 'a e kakai 'oku ngaue he potungaue ako ke nau fakalele'ii 'a e ki'i palopalema ko'eni. He ko hono 'uhinga ia na'e fili ai 'e he pule'anga ke nau fakalele 'a e Potungaue Ako. - S. Tupola
Node is premium Premium content
Wednesday 18 January 2006
Long Beach, California, USA
Ko e kau Ngaue fakapule`angá ko e huitu`a mo`oni ia `o e Pule`angá he ko kinautolu `oku nau fakahoko ngaue mo fakalele `a e fonuá. Ko e ngaahi nima ia mo e va`e `o e Va`a Pule `o e Pule`angá `i hono fakahoko `a e ngaahi lao kuo paasi `e he Fale Aleá pea `osi fakamo`oni huafa ki ai `Ene `Afió. - ‘Ofa ki Tonga
Node is premium Premium content
Tuesday 17 January 2006
Nuku'alofa, Tonga
The Speaker of the Tongan Parliament, Hon. Veikune, and two other men pleaded not guilty to charges of bribing customs officers allegedly in an attempt to evade import duties on half a container of rum, when they appeared in the Nuku‘alofa Supreme Court yesterday, January 16.
Node is premium Premium content
Tuesday 17 January 2006
Nuku'alofa, Tonga
It was a night of fun for about 2,500 people of all ages who gathered at Nuku‘alofa's Teufaiva Stadium, on Friday evening, January 14, for a special Boney M concert in Tonga. Photos by Lano Fonua
Node is premium Premium content
Monday 16 January 2006
Australia
I am sorry to say I find these so called educators (and I use the term loosely) who are threatening to strike yet again just because they are not getting the post they want. I thought the utmost want for them was a fair day's pay for supposedly a fair day's work. And for the benefit of the country they got it and at the cost of 95% of Tongans who don't work for the government, but that is another story as I digress. - A Very Annoyed Parent
Sunday 15 January 2006
Neiafu, Vava'u
Ko e ki'i fakahoha'a ko 'eni 'oku tu'unga pe he hanga hifo ki he fakamatala moe fakamanamana 'a e kau faiako 'o e ngaahi 'apiako 'a e Fonua. 'Oku ou ngaue atu 'aki 'a e 'apiako 'a e fonua he neongo hono ngaue'aki e 'apiako 'a e Pule'anga ka ko e fakakatoa pe ia 'o Tonga katoa. - Siosaia Moimoiangaha
Node is premium Premium content
Friday 13 January 2006
Nuku'alofa, Tonga
When the Nuku‘alofa branch of the New Zealand Immigration Pacific Division celebrated the first birthday of the Pacific Division on January 11, the event was more than just wishing the Pacific Division a long life.
Node is premium Premium content
Friday 13 January 2006
Nuku'alofa, Tonga
Tonga's reserve bank this week imposed a credit ceiling on banks in a move to control lending and stop a marked decline in its foreign reserve.
Node is premium Premium content
Friday 13 January 2006
Nuku'alofa, Tonga
My daughter has been in Tonga High School for the past two years, during that time we have had endless problems with teachers not turning up for classes. I had approached the Principal, the Deputy Principal and also the Ministry of Education, at that time to no avail. Some teachers had legitimate reasons for being away but at this time the Education Department does not have a relief teaching system in place. I spoke with students right from the lower forms up to Form 7 and it seemed to be a common occurrence that some teachers at their own will skipped their classes. - Donna Taumoepeau
Friday 13 January 2006
Maui, Hawaii,USA
'Oku ou tui foki Ko Tonga 'oku 'ikai koha fu'u fonua lahi ke faingata'a hono liliu, kuo mou 'osi 'ilo 'a e palopalema 'oku hoko ki Tonga, ko e fehalaaki moe ta'efakalao 'a e ngaue 'a e kau taki tokolahi, ko e ki'i liliu si'i pe ia 'oku tonu ke fai. KO HONO TUKU KI TU'A 'A E KAKAI KOIA, KAE KUMI HANAU FETONGI 'OKU SAIANGE, 'o fakatatau ki he lao 'a Tonga. - Sione Tupola
Node is premium Premium content
Thursday 12 January 2006
Nuku'alofa, Tonga
Teachers employed by the Tongan government are threatening to go out on strike again on January 23, after today accusing the Ministry of Education of unfairly withholding promotions this year from teachers who joined the 2005 strike.
Node is premium Premium content
Thursday 12 January 2006
‘Oku ou poupou.‘i hono fili ‘ehe kakai 'a honau kau fakafofonga ke nau fai hono pule...’i mo fakalele 'a e Pule...’anga, 'o hange ko e kau Minisita mo e Palemia.... ...‘Oku totonu ko e tokotaha kotoa pe ...‘oku kanititeiti ke kau hono fili 'e he kakai ke hu mai ki he falealea 'o kau ai mo kinautolu 'e to'o mei he fa'ahinga 'e fili mai 'ehe kakai... ke fakanofo ki he ngaahi lakanga faka-Minisita mo e Palemia, ...‘oku totonu ke i ai 'enau taukei (work experiences/extensive leadership) he ngaahi mala...’e... te nau... pule'i, ... pea toe 'i ai mo 'enau... tu'unga fakaako (academic qualifications) 'i he tafa‘aki 'o e ngaahi potungaue ko ia. ‘Oku totonu foki ke .‘I ai ha‘anau taukei pea mo ‘ilo ki he ngaahi ‘ulunganga fakafonua (ethical). - Benedict M. Lemeki
Node is premium Premium content
Wednesday 11 January 2006
Nuku'alofa, Tonga
The Lavengamalie Cup, an annual rugby tournament with the Tonga's biggest prize money, was won this year by the Sila Peluua of Ha'ateiho, who earned themselves a cash prize of $25,000.
Node is premium Premium content
Tuesday 10 January 2006
Nuku'alofa, Tonga
Tonga's government, civil service and the public, "should know that we are now at rock bottom, we can't go any further, we have to rebuild ourselves and move on from there," says Tonga's Minister of Labour, Commerce and Industries, Hon. Dr Feleti Sevele, interviewed in the New Year.
Node is premium Premium content
Tuesday 10 January 2006
Canberra, Australia
'I he'etau tu'u he 'aho ni kuo mahino 'eni 'oku faitatau 'a e ngaahi Kupu lalahi mahu'inga fakakatoa 'i muli mo Tonga, 'o a'u ki he 'Ene 'Afio Taufa'ahau Tupou IV mo hono Fale, ke fakahoko ha fakalelei pe kapikapi fakapolitikale (sosiale, 'ekonomika, etc.), fakalao mo fakakonisitutone ki he'etau Fa'unga Mafai Pule, ko ia ai te u feinga ke tuku kongokonga atu ha ngaahi fakakaukau me he puipuitu'a 'a e founga mo e filosofia (tefito'i tui) "Fakalelei Tufunga Fonua 'a Lo'au" talu mei Toloa mo Heketa, he 'oku ai 'a e tui 'e tokoni 'eni ki he ngaue mahu'inga 'oku tau fonongoa. - Siosiua F. Pouvalu Tofua‘ipangai
Node is premium Premium content
Monday 9 January 2006
Long Beach, California, USA
Kuo nga`uta `a e `Otu Felenitee pea hange kuo pakia fo`ou tokua `a e kakai `o e fonuá `o takua kuo tau tu`uta `i ha kuonga fo`ou he kuo fongofongaola `a e maa`imoa akó pea maama `a e fonuá. - ‘Ofa ki Tonga
Node is premium Premium content
Friday 6 January 2006
Long Beach, California, USA
Ko e fa`unga `o e Fale Alea lolotongá `oku toko 30, `a ia ko e kau Minisita mo e ongo Kovana `e toko 12, Hou`eiki Nopele `e toko 9 pea mo e kau Fakafofonga `o e Kakaí `e toko 9, `o fakakatoa ia ki he toko 30. - ‘Ofa ki Tonga
Node is premium Premium content
Thursday 5 January 2006
Nuku'alofa, Tonga
The draft of a new Employment Relations Bill for Tonga will be presented to Cabinet this month with the aim of enacting it later this year, Tonga's Minister for Labour, Commerce and Industries, Dr Feleti Sevele, said yesterday.
Node is premium Premium content

Pages