You are here

Results for Faleafea

Thursday 28 March 2019
Nuku'alofa, Tonga
Ko e faha’i ‘Fakaanga’ (Opposition) ko e taha ia ha tu’unga (structure) ‘iha Falealea, pea ‘oku mahino ‘aupito ‘a hono fiema’u kae lava ke ngaue lelei ‘a e Falealea ‘iha Pule’anga Faka-Temokalati. - Viliami Makasiale Naulu.