You are here

Opinion

‘Akilisi Pohiva: Tu'unga 'oku 'i ai 'a Tonga

Nuku'alofa, Tonga

Hon. 'Akilisi Pohiva, Prime Minister's Office, Nuku'alofa, 26 August 2019. Photo by Pesi Fonua.

'Oku mau tukuatu heni ‘a hono faka‘eke‘eke ‘e Pesi Fonua ‘a e  Palemia kuo unga fonua, ‘Akilisi Pohiva, na‘e fai ‘i he ‘aho 26 ‘o ‘Akosi ‘i hono ‘ofisi ‘i Nuku’alofa, ‘i ha ngaahi uike si‘i pe pea ne si‘i to tau ‘i he ‘aho 12 ‘o Sepitema 2019. Na‘e ‘osi tuku atu ‘a fakaikiiki ‘o e faka‘eke‘eke ko‘eni ‘o ‘Akilisi ‘i he lea fakapalangi ‘i he Matangi Tonga, ka na‘e ‘i ai ‘a e faka‘amu ke lava ‘o fakamafola atu ‘a hono fakaåeke’eke ‘o ‘Akilisi ‘i he lea faka Tonga pea ko hono toki lava eni ‘o fakahoko.

Na‘e ‘i ai ‘a e hoha‘a lahi ‘a e tangata‘eiki Palemia, ‘Akilisi Pohiva (78) ki he fa‘unga ‘a hono pule‘anga ‘i ha‘ane mavahe atu mei he mamani ‘oku tau ‘i ai. Ko e liliu fakapolitikale na‘e faka‘amu ki ai ‘oku kehe ‘aupito ia mei he me‘a ‘oku hoko. Na’e ‘i ai ‘a ‘ene manavasi‘i ki ha ngaahi fepakipaki ‘e hoko. Na‘e faka‘eke‘eke ai ‘e Pesi Fonua, ‘Etita ‘o e Matangi Tonga Online ‘o fekau‘aki pea mo e tu‘unga ‘oku ‘i ai ‘a e fonua, ‘osi eni ‘a e ta‘u ‘e hiva pea mei he liliu faka politikale na‘e fai ‘oku kei fai pe ‘a e ta‘e femahino ‘aki fekau‘aki mo e fakalelei faka politikale na‘e tali ‘e he Fale Alea ‘i he 2009.

Podcast Voice Recording: Matangi Tonga Interview with 'Akilisi Pohiva Tu'unga 'oku 'i ai 'a Tonga (25 minutes).

Matangi Tonga Online shares with our readers a voice recording of the last interview by Pesi Fonua with the late Hon. 'Akilisi Pohiva. The interview was conducted in Tongan on 26 August 2019 at the Prime Minister’s Office in Nuku‘alofa, shortly before the Prime Minister passed away on 12 September 2019.

Tonga's ailing Prime Minister Hon. 'Akilisi Pohiva (78) has a paramount concern about the structure of the government that he will leave behind. There is rivalry and turmoil. He feels challenged. The reform is not what he imagined. He warns of clashes. Matangi Tonga Editor, Pesi Fonua talks to the Prime Minister about why, nine years after the reform, the PM remains at odds with the new system that parliament voted for in 2009. Tonga in turmoil after 9 years of “more democratic government”, published 31 August 2019.

 

Podcast: voice recording