You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Sengi mo Tu'i, 'oku fefe a Falanise

Sydney, Australia

'Etita,

Faka'ofo'ofa aupito e ma'u ongoongo mai mei he tu'unga fakafiekaia 'a e timi pea kapau na'e 'ikai ke ngaue malohi 'a e kau ngaue 'a e Matangi Tonga he 'ikai pe 'e fai ha ongona mei he tukunga 'oku 'i ai 'a e 'Ikale Tahi, ka 'oku 'i ai ha si'i fa'ahinga kae tautau tefito ki he kakai 'o e fonua kae pehe ki he si'i ngaahi matu'a 'oku nau tukutelinga ki he tukunga 'oku 'i ai 'a 'etau fanau va'inga.

Hange ko e tukunga 'oku 'i ai 'a 'enau fakamalohisino mo e teuteu 'oku fai 'o hange ko e fakahoko ongoongo mai 'a e ongo timi hotau ongo fonua kaunga'api ki honau kakai. Ke 'i ai ha palani mo ha asenita 'a e me'a hono kotoa 'oku fai ke si'i nofo atu 'a e ngaahi matu'a pehe ki hotau kakai 'o fai hufia atu mo faitapuekina atu kinautolu mo 'ilo'i 'enau me'a 'oku fai.

Ko e ki'i fokotu'u atu kia Sengi mo Tu'i pehe ki ha taha pe he kau ofisiale, 'e lava nai ke ngaue 'aonga 'aki ha taha 'o email mai ki he Matangi Tonga pe ko ha toe kau faiongoongo 'i Tonga 'o fakaha mai 'a e tukunga 'oku 'i ai 'etau Timi? Taumaia 'oku toe 'i ai ha fu'u me'a lahi ia temou fai ki he 'etau timi ko e kai pe mo e teuteu sio tau, mo'oni ai 'a e lau 'a e air Nu'usila , "Being There Is Everything" He koe tu'u he taimi ni kuo maau e timi ia pea 'oku toe tomui ke fai ha me'a kuo panaki 'a e taimi ia, kae kehe 'oku lava ke mou ki'i fakakaukau mai 'oku fai e fakaongo atu.

'Ikai ha loto taufehi'a ka koe 'aonga pe faito'o ki he mahaki pipihi ko 'eni ko e ta'efakakaukau. 'Oku 'i ai 'a e tui 'a e ki'i motu'a ni ki he kau ofisiale hono katoa, Kapau 'e tatau homou toutou ta mai kihe finematu'a 'o lipooti mai ki ai 'a e feitu'u 'oku 'alu ki ai 'a e timi mo e tu'unga 'oku 'i ai 'a e kakai 'o e fonua 'oku mou mo'usioa atu ai 'e 'i ai 'a e tui 'e fiefia 'a e kakai 'o e fonua ki he ongoongo 'e 'omai mei he feitu'u na. He 'oku mau hange ha vale he 'alu ki he google 'o kumi ai ha news fekau'aki mo 'etau timi. 'Ikai ke fai ha fakaanga 'e taha ka ko e nanunga 'eni hono fili 'a e kakai 'oku 'ikai ke nau malava fakakonisenisi mo e faka'atamai ke nau li taula 'i he fatongia 'oku totongi nautolu ki ai.

Kole atu kia Sengi mo Tu'i 'oleva hono tala e fe'auhi akapulu pale taha kilu kae feinga ke 'ai 'a e vahe 'a e kau va'inga ke ki'i lelei, neongo pe 'ene si'isi'i kae 'oange pe he taimi ne fai ki ai 'a e alea tautautefito ki he 'u ngaahi tikite 'a e fanau 'akapulu 'Ikale Tahi na'a mou palomesi ange 'e refund.

'Oku 'i ai 'a e talamonu ki he 'etau timi 'Ikale Tahi neongo pe koeha ha tukunga 'e i ai 'a 'etau va'inga ka 'oku hounga kiate kimautolu ho'omou kalusefai'i ho'omou mo'ui ke fakafofonga'i 'a hotau fonua 'oku tau 'ofa ai. Fakatauange pe ke fai tapuekina kimoutolu 'i he feinga va'inga 'oku teu ke fakahoko pea ka lelei pe 'a e loto mo tau fe'ofo'ofani kau ofisiale 'e lele fiefia ta'ehela 'etau timi 'Ikale Tahi 'i he ngaahi tau 'oku tau hanganaki ki ai.

'Ikale Tahi, talamahino atu ki he 'Ikale 'o 'Amelika ko e 'Otua mo Tonga ko hotau tofi'a,

Tu'a'ofa 'eiki atu,

Jay Lanipaka

Melino mo e 'Ofa - Pahu transit 'i Loto Sene

hungerbusta69 [at] yahoo [dot] com [dot] au