You are here

Press Releases

Ko e Lao ke malu'i koe mo au

Nuku'alofa, Tonga

Ko e taumu'a ngaue 'a e Tau Malu'i Fonua 'a Tonga lolotonga 'a e Lao ki he Ngaahi Me'a Fakafokifa ko hono poupou'i 'a e Potungaue Polisi mo e Pule'anga Tonga ke fakapapau'i ko e melino mo e ma'uma'uluta 'a e nofo 'a kainga 'i he fonua ni 'oku 'inasi ai 'a e Tonga kotoa. Neongo 'a e ngaahi talanga 'i he ngalu'ea mo e pepa ongoongo fekau 'aki mo e mamahi 'a ha fa'ahinga fekau'aki mo hono toe fakaloloa 'a e Lao ki he Ngaahi Me'a Fakafokifa 'oku fakamahino'i atu ai 'e he Tau Malu'i Fonua 'a e ngaahi tefito'i mo'oni ko'eni.

Ko e taumu'a ngaue ke malu'i 'a e tangata mo e fefine Tonga pe muli 'oku nofo 'i he molumalu 'o e Pule'anga Tonga. 'Oku lave'i foki ...‘e he Tau Malu'i Fonua 'a e nofo tailiili mo manavahe 'a e kakai tokolahi 'i he me'a na'e hoko 'i he 'aho 16 'o Novema 2006. Na'e kau heni mo e kakai na'e tukuaki'i ki hono taki 'o e maumau 'i he 'aho 16 he koe ni'ihi ko ia na'a nau hola mei honau 'api 'o mohe hikihiki holo he ngaahi fale nofo totongi pe koe ngaahi fale kehekehe pe he 'aho kotoa. Na'e lava lelei foki 'e he Tau Malu'i Fonua ke fakamaama ki ha fa'ahinga kakai na'a nau telefoni mai koe kumi 'o e fa'ahinga na'a nau tukuaki'i ki he maumau 'o e 'aho 16 'o Novema. Na'e toe fakatokanga'i foki 'a e lahi 'a e kakai na'a nau to'o me'atau ke malu'i honau ngaahi 'api pe pisinisi 'i he ngaahi kolo 'i Nuku'alofa. 'I he ngaahi taumu'a ngaue 'a e Tau Malu'i Fonua, ka 'iai ha kakai tenau 'ohofi ha taha 'o tatau ai pe pe kohai, 'e fakafepaki'i fefeka 'e he Tau Malu'i Fonua 'o 'ikai toe lau pe ko fe 'a e tafa'aki 'oku kau kiai. 'I he ngaahi tefito'i tui ko'eni na'e 'ikai ai ke toe fakalalahi 'a e moveuveu kae lava ai ke foki 'o nonga 'a e nofo 'a e kakai 'o e Fonua ni.

Ko hono ua, 'oku poupou 'a e Tau Malu'i Fonua ki he tau'ataina mo e fakahoko fatongia 'a e Fakamaau'anga 'o Tonga. Koia ai na'e fakahoko 'a e ngaahi ngaue fakamalu'i kotoa 'o fakataumu'a 'e toki aofangatuku 'a e ngaahi fetukuaki kotoa ki he Fakamaau'anga 'o Tonga. Ko e ngaahi tokoni mei he ngaahi pule'anga muli ki hono fakahoko ...‘a e ngaahi ngaue mahu'inga 'a e Fakamaau'anga 'oku poupou kiai 'a e Tau Malu'i Fonua. 'Oku kole atu ai heni ki he Tonga kotoa ke nau faka'apa'apa 'i 'a e tau'ataina 'a e Fakamaau'anga 'o Tonga he koe founga ia 'a e maama mo e fakapotopoto ki hono vete 'a e ngaahi fetukuaki kuo tau a'usia he ngaahi 'aho ni.

Ko ia ai 'oku fakahoko atu 'e he Tau Malu'i Fonua 'a Tonga, ko e taumu'a ngaue lolotonga 'a e Lao ki he Ngaahi Me'a Fakafokifa ke malu'i 'aki Koe pea mo Au. Pea 'oku tau ngali poto mo maama he 'oku te'eki ke mole ha mo'ui talu 'a e 'aho 16 'o Novema mo e ngaahi mo'ui 'e valu na'e mole ai. 'Oku poupoua foki he ngaahi va'a malu'i mei muli 'a e ngaue 'a e Tau Malu'i Fonua 'a Tonga, ke poupou ki he Pule'anga ki hono tauhi 'a e melino, pea mo fakapapau'i foki 'oku faka'apa'apa 'a e Tau Malu'i Fonua ki he Lao 'o e Fonua. TDS, 03/05/07.