Si'i Tangata'eiki,

'Oku hounga'ia mo'oni hoku loto' 'i he ngaue 'aufuato mo kaafakaafa kuo mou fakafemo'uekina ki ai, 'i hono fakamafola mai 'a e ngaahi ongoongo fakalotofonua mo fakatu'apule'anga ke mau lava ai kimautolu ni tu'a, 'oku nofo fakaveka holo he fonua muli ko 'eni.

Tuku mu'a ke u ki'i lave nounou pe ki ha faka'uhinga 'o e fo'i lea ko e Mafai. Ko e Mafai (Law) ko e ivi mou'i ia 'oku ha'u mei he Konisitutone 'o e Pule'anga Tonga, 'a ia kuo 'osi hono fo'u mo fakatapui 'o tuku ki he ta'ehamai ke ne fakangofua 'a hono ngaue'aki 'i hono tataki mo pule'i 'a e falukunga kakai kotoa pe 'o e Sosaieti.

The Law(Mafai) of the Constitution is the authority(Mafai) to act in the name of God to do service to all in the Tongan Kingdom, regardless of race, sex, sexual orientation, color, religion, national origin, age or disability. His Majesty King Taufa'ahau Tupou IV has exclusively all the keys (ngaahi mafai) and the rights to preside and direct the affairs of the Kingdom of Tonga. He delegates that authority through the Constitution to his cabinet members, and all the way down in the chain of command to the people. Obedience and respect to those in authority will bring harmony and unity to all people in the society.

Ko 'ene 'afio Taufa'ahau Tupou IV, 'oku ne ma'u 'e ia fakaleveleva mo fakafo'ituitui 'a e ngaahi mafai (keys) mei he Konisitutone, kuo fakangofua 'e he 'Otua, ke tataki mo pule'i 'aki ngaahi tu'utu'uni mo hono fakalele 'a e ngaahi fuafatongia 'o e pule'anga Tonga. Kapau 'e faka'apa'apa, taliangi, faifatongia, talangofua 'a e kakai ki he ngaahi tu'utu'uni 'a e Tu'i mo e kau taki kuo ne fakamafai'i, 'oku ou tui 'e lava leva ke veteki 'a e ngaahi fekihiaki mo e fe'ite'itenaki'aki 'a e kakai 'i he Sosaieti.

Faka'ap'apa atu,

Kasaini Toni Schaaf

kasaini888 [at] yahoo [dot] com