'Etita,

Malo mu'a e tau mo e ngaue lahi hono fakakakato mai e ngaahi ongoongo' ke 'inasi ai e Tonga kotoa pe 'i he fo'i kolope.

Ne u fakatumutumu he lahi 'eku tangi he lau e tohi 'a Mr C Harder mo e ngaahi akonaki na'a ne vahevahe mai kihe kakai 'o e fonua'. Ko e me'a malie ko e 'ikai ke u kau 'i he komiti Lao 'a Tonga 'oku nau vakai'i e kole laiseni 'a e motu'a ni he ne u mei foaki ange ai pe 'ene laiseni Lao' 'ana pea liliu tangata'i Tonga ai pe he 'osi 'eku lau 'ene tohi.

Na'e toe malie ange 'eku fanongo ki hono le'o' he na'e hange ia ha lea 'a ha tangata Tonga (Matapule) pea hange he taimi 'e ni'ihi ha Faifekau' ('oku teu malanga he faka'osi ta'u'). Ko e ngaahi to'onga lea' ko e Tangata Tonga pe kae fakalea tohi fakapapalangi e fakakaukau. 'Oku ou ki'i hu'uhu'u 'i he fo'i tohi' he 'oku 'ikai ke u sio ki he natula 'o Mr Harder 'oku fehokotaki mo e ngaahi lea mo e ngaahi fakakaukau kuo ne tuku mai'.

'Oku ou toe fakaoli'ia 'i hono hiki e Fale 'o e Tu'i 'aki e faka'apa'apa lahi pea 'osi koia kuo toe fakahalaia'i e fonua' kotoa kihe maumau 'o e 16/11 'o si'i kau ai mo e ngaahi famili ne tutu ta'e 'uhinga 'enau ngaahi pisinisi.

'Oku ou fu'u faka'ofa'ia he kole mo e vetehia 'a e motu'a ni lolotonga koia' 'oku 'ikai ha'ane hia 'i Tonga ke ha'isia ai, ko Nu'u Sila pe.

"This opportunity has allowed me to do my best to make amends for my past actions. This service I am presently doing in Tonga is a reminder to me of the importance of helping others and is part of my ongoing rehabilitation, which includes my determination to be a good example and to stay away from alcohol, substance abuse, cigarettes, and to continue to lose weight and to control my anger." -Christopher Harder

'Oku mahino 'aupito e feinga 'a e tangata ni ka 'oku kei mo'oni pe lea 'a e matu'a 'o e kuohili "Te'e kii pea toki fakata'ane."

'Ofa hoto loto kihe 'Otufelenite

'Otuanga'ofa ko si'eku pele'

He'ikai ke ngalo pe ngalo nai 'afe

Kei kapa si'i Lupe moe Lou 'Olive

Kilisimasi Fiefia!

S. Moimoiangaha