You are here

7008 Tonga Rugby Union fanongonongo 18 November - 9 December 2022

AKAPULUIUNIONI ‘A TONGA

FANONGONONGO ‘O E FAKATAHA LAHI MAKEHE #2 ‘O E 2022
KI HE FAKAMATALA FAKAMUIMUI TAHA FEKAUAKI MOE KONISITUTONE FOOU,
TUUNGA ME‘A FAKAPAANGA,
TIMI MOE FOKOTU‘U FEKAUAKI MOE FAKATAHA LAHI FAKATA‘U 2021, 2022 MOE 2023

‘Oku makatu’unga ‘a e fanongonongo ni koe’uhi koe ngaahi me’a kuo fakaha atu ‘i ‘olunga. Pea koe kau fakafofonga eni ki he fakataha lahi makehe koeni ‘o fakatatau ki he kupu 20 ‘o e Konisitutone ‘a e ‘Iunioni ‘Akapulu ‘o Tonga: kau talekita ‘e toko 7; kau fakafofonga ‘a e ‘Iunioni ‘Akapulu Si’i ‘o Tongatapu ‘a ia kau fakafofonga ‘e toko 5 mei he ngaahi vahenga ‘akapulu takitaha ‘o Vahe Kolofo’ou, Vahe Kolomotu’a, Vahe Hihifo, Vahe Loto mo Vahe Hahake; Fakafofonga ‘Iunioni ‘Akapulu si’i ‘o Vava’u ‘aia koe toko 2 mei Vava’u Tahi pea toko 2 mei Vava’u ‘uta; fakafofonga ‘e toko 2 mei he‘Iunioni ‘Akapulu si’i ‘o Ha’apai; fakafofonga e toko 2 mei he ‘akapulu si’i ‘o ‘Eua; fakafofonga ‘e toko 1 mei he kau memipa ki he mate; fakafofonga ‘e toko 1 mei he kautaha ‘akapulu fakatahataha ‘a e kakai fefine; fakafofonga ‘e toko 1 mei he kautaha ‘akapulu fakatahataha ‘a e kau fakamaau ‘akapulu ‘o Tonga pea moe fakafofonga ‘e toko 1 mei he kautaha ‘akapulu fakatahataha ‘a e kau taufakafonua malolo.

Koe ni’ihi leva eni kuopau ke ‘i ai ‘enau totonu ke kau atu ki ha fakataha ‘a e ‘iunioni koe kau mamata pe pea kuopau ke fakapapau’i ‘e tali ‘a e taha koia ke kau atu pea lea ki he ngaue ‘i he fakataha ka ‘e ‘ikai ‘i ai ha’anau totonu ke paloti;

- kau memipa ki he mate makehe; koe fakafofonga ‘a e ‘akapulu ‘a mamani; fakafofonga mei he potungaue ‘a e pule’anga ‘oku ne tokanga’i ‘a e sipoti (MIA); koe sekelitali seniale ‘o e kautaha sipoti ‘a Tonga moe komiti ‘olimipiki fakafonua ‘a Tonga (TASANOC) pe ha taha kuone fili; koe ‘aotita ‘o e ‘Iunioni; fakahinohino lao ‘a e ‘iunioni kuo fakangaue’i ‘e he poate; ko ha fakafofonga ‘ o e ngaahi kautaha ‘oku nau fakapa’anga lalahi ‘a e ‘iunioni mo ha taha pe kautaha kuo fakangofua ‘e ha fakataha ‘a e ‘iunioni ke kau atu ko ha taha mamata.

‘E ‘ikai ha toe kaveinga kehe ‘e alea’i mei he me’a kuo fakaha ‘i he fanongonogo tukukehe kapau kuo ‘oatu ha fanongonongo tohi ‘o ia ki he palesiteni pe tokoni palesiteni ‘o e ‘iunioni ‘o ‘ikai toe si’i hifo ‘i he ‘aho ngaue ’e 7 kimu’a pea fakahoko e fakataha ‘o fakatatau ki he kupu 22 (5) ‘o e konisitutone.

‘Aho Fakataha: 9 Tisema, 2022
Taimi Fakataha Lahi Makehe: 11.30 am (pongipongi),
Feitu’u: Fale Fakamalohisino Sunia ‘Akaveka (Kolomotu’a)

‘E ‘ikai ngofua ke fakahoko ha alea ki ha kaveinga makehe tukukehe ‘a e ngaahi kaveinga na’e fakaha ‘i he fanongonongo, tukukehe ‘o kapau na’e fakaha ‘a e kaveinga ko ia ki he Palesiteni pe Tokoni Palesiteni ‘o e ‘Iunioni, ‘i he ‘aho ‘oku ‘ikai toe si’i hifo ‘i he ‘aho ‘e fitu kimu’a pea fakahoko ‘a e fakataha ‘o fakatatau ki he Kupu 22 (5) ‘o e Konisitutone e Akapulu Iunioni ‘a Tonga.

Faka’apa’apa Atu,

‘Akapulu ‘Iunioni ‘a Tonga.

--

Matangi Tonga Online ref. #7008 Tonga Rugby Union 18 November - 9 December 2022