You are here

6815 Tonga Rugby Union Special Annual General Meeting for election of President 4-25 August 2022

TONGA RUGBY UNION

PUBLIC NOTICE

‘Akapulu ‘Iunioni ‘a Tonga:

Fanongonongo ‘o e

Fakataha Lahi Makehe 2022

ke Fili ha Palesiteni mo ha Tokoni Palesiteni Fakataimi

‘Oku makatu’unga eni ‘i he faka’amu ke fili ‘a e ongo lakanga fakataimi kuo fakaha atu ‘i ‘olunga. Pea koe kau fakafofonga eni ki he fakataha ‘o fakatatau ki he kupu 20 ‘o e Konisitutone ‘a e ‘Iunioni ‘Akapulu ‘o Tonga: kau talekita ‘e toko 7; kau fakafofonga ‘a e ‘Iunioni ‘Akapulu Si’i ‘o Tongatapu ‘a ia kau fakafofonga ‘e toko 5 mei he ngaahi vahenga ‘akapulu takitaha ‘o Vahe Kolofo’ou, Vahe Kolomotu’a, Vahe Hihifo, Vahe Loto mo Vahe Hahake; Fakafofonga ‘Iunioni ‘Akapulu si’i ‘o Vava’u ‘aia koe toko 2 mei Vava’u Tahi pea toko 2 mei Vava’u ‘uta; fakafofonga ‘e toko 2 mei he‘Iunioni ‘Akapulu si’i ‘o Ha’apai; fakafofonga e toko 2 mei he ‘akapulu si’i ‘o ‘Eua; fakafofonga ‘e toko 1 mei he kau memipa ki he mate; fakafofonga ‘e toko 1 mei he kautaha ‘akapulu fakatahataha ‘a e kakai fefine; fakafofonga ‘e toko 1 mei he kautaha ‘akapulu fakatahataha ‘a e kau fakamaau ‘akapulu ‘o Tonga pea moe fakafofonga ‘e toko 1 mei he kautaha ‘akapulu fakatahataha ‘a e kau taufakafonua malolo.

Koe ni’ihi eni kuopau ke ‘i ai ‘enau totonu ke kau atu ki ha fakataha ‘a e ‘iunioni koe kau mamata pe pea kuopau ke fakapapau’i ‘e tali ‘a e taha koia ke kau atu pea lea ki he ngaue ‘i he fakataha ka ‘e ‘ikai ‘i ai ha’anau totonu ke paloti;

- kau memipa ki he mate makehe; koe fakafofonga ‘a e IRB; fakafofonga mei he potungaue ‘a e pule’anga ‘oku ne tokanga’i ‘a e sipoti; koe sekelitali seniale ‘o e kautaha sipoti ‘a Tonga moe komiti ‘olimipiki fakafonua ‘a Tonga (TASANOC) pe ha taha kuone fili; koe ‘aotita ‘o e ‘Iunioni; fakahinohino lao ‘a e ‘iunioni kuo fakangaue’i ‘e he poate; ko ha fakafofonga ‘ oe ngaahi kautaha ‘oku nau fakapa’anga lalahi ‘a e ‘iunioni mo ha taha pe kautaha kuo fakangofua ‘e ha fakatha ‘a e ‘iunioni ke kau atu ko ha taha mamata.

‘E ‘ikai ha toe kaveinga kehe ‘e alea’i mei he me’a kuo fakaha ‘i he fanongonogo tukukehe kapau kuo ‘oatu ha fanongonongo tohi ‘o ia ki he palesiteni ‘o e ‘iunioni ‘o ‘ikai toe si’i hifo ‘i he ‘aho ngaue’e 7.

‘Aho Fakataha: 25 ‘Aokosi, 2022
Taimi Fakataha SAGM: 7:00pm Efiafi
Feitu’u: Holo Molitoni, Nuku’alofa.

Ki ha memipa ku fiema’u ke fai ha’ane fokotu’u ha kau kanititeiti kuopau ke ma’u ‘e he ‘Ofisa Pule Ngaue ‘o ‘ikai toe tomui ‘i he ‘aho e 14 kimu’a fakataha ‘a e ‘iunioni ‘a e ngaahi fokotu’u ‘o ha kau kanititeiti ke fili mei ai ‘a e kau ‘ofisa ‘o fakatatau ki he kupu 13 (3) ‘a e Konisitutone ‘a e ‘Iunioni ‘Akapulu ‘a Tonga.

Faka’apa’apa Atu,

‘Akapulu ‘Iunioni ‘a Tonga.