You are here

Sponsored media release

Electricity Tariff drops from January 1

Nuku'alofa, Tonga

Tonga Electricity Tariff, Effective 1st January 2023

The Electricity Commissioners approved on the 19th December 2022 a new electricity tariff of 101.73 seniti per kWh over the next quarter for all Electricity Consumers. As the General Public is aware that the Electricity Commission is the Independent Regulatory Authority that regulates the electricity tariff over a 5 years period Concession Contract Agreement with Tonga Power Limited.

The Electricity Commission approved the following regulated tariff adjustment of the Electricity to be implemented by Tonga Power Limited effective from the 1st of January 2023 for both the Fuel and Non-Fuel Components. The details of the new tariff reset are as follows together with the Tonga Power Limited Board - approved subsidy:

The new starting tariff of 101.73 seniti/kWh is the new electricity tariff to be adopted by Tonga Power Limited and will be reviewed on a quarterly basis with respect to the movement in diesel prices and also on an annual basis according to the movements in inflation.

The overall Power Generation from Renewable Energy (RE) Sources are included in the total monthly power generation and its impact on the prices in this tariff calculation.

- Electricity Commission, 28 December 2022

--

Ko e Totongi ‘Uhila fo’ou ki Tonga ni Ke kamata faka‘aonga‘i ‘i he ‘aho 1 Sanuali 2023

Kuo tali ‘e he Kau Komisiona ‘o e Komisoni ‘Uhila he ‘aho 19 ‘o Tisema 2022 ha totongi ‘uhila fo’ou ko e seniti ‘e 101.73 ki he kilouati he houa ki he tokotaha ma’u ‘uhila kotoa pe ‘i Tonga ni ‘oku ne ngaue’aki ‘a e ‘uhila pea ke kamata ngaue’aki ‘a e totongi fo’ou ni ‘i he kuata hono hoko. ‘O hangē kuo fakatokanga’i ‘e he kakai ko e Komisoni ‘Uhila ‘a e Ma’u Mafai Tau’ataina ki hono fokotu’u mo tokanga’i ‘a e ngaahi totongi ‘uhila ke ngaue’aki ‘i ha ta’u ‘e 5 ‘o fakatatau ki he Aleapau kuo na felotoi ki ai pea mo e Kautaha ‘Uhila ‘a Tonga.

Kuo tali ‘e he Komisoni ‘Uhila ‘a e ngaahi fokotu’u totongi ‘uhila fo’ou ke ngaue’aki ‘e he Kautaha ‘Uhila ‘a Tonga ‘o kamata lau mei he ‘aho 1 ‘o Sanuali 2023 tatau pe ki he totongi ‘uhila ‘oku ngaue’aki ‘i he lolo pea mo e ngaahi totongi ke fakalele pisinisi ‘a e Kautaha. Ko e fakaikiiki ‘o e totongi ‘uhila kuo fokotu’u atu ‘oku ha atu ‘i lalo ni fakataha mo ha ngaahi tokoni ki he totongi mo’ua ‘uhila ‘a e fonua.

Ko e totongi ‘uhila ‘o e seniti ‘e 101.73 ki he kilouati he houa ko e totongi fo’ou ia kuo tuku atu ki he Kautaha ‘Uhila ‘a Tonga pea ‘e fai ‘a hono to e vakai’i fakakuata ‘i he ngaahi tu’unga pau ki he fe’unuaki ‘a e totongi lolo tisolo kae pehe ki he ngaahi feto’aki fakata’u ‘a e fakautuutu ‘a e mamafa ‘o e totongi ‘o e ngaahi koloa.

Ko hono fakalukufua ‘o e Totongi ‘Uhila mei he ngaahi ma’u’anga ivi fakanatula ‘oku ‘osi kau pe ia ‘i he totongi fakamahina pea mo ‘ene ngaahi totongi ‘i hono fika’i koia ‘o e totongi ‘uhila fo’ou ko ‘eni.

Faka’apa’apa atu, Komisoni ‘Uhila, ‘aho 28 Tisema 2022.

--

Sponsored Promoted Content, Matangi Tonga Online ref. #7069 Electricity Commission 29 December 2022 - 19 January 2023