You are here

Results for Opinion

Tuesday 5 May 2015
Nuku'alofa, Tonga
‘Oku ‘ikai ke poupou ‘a e kau Taki Lotu ‘o e Fonua ki he Talite CEDAW, he ‘oku mahino ‘oku ‘ikai ko ha Talite lelei eni ki Tonga. Ko hono taumu’a ke tu’unga tatau ‘a e tangata mo e fefine. ‘Oku tui ai ‘a e kau Taki Lotu, ko ‘etau tali ‘a e Talite ko eni, ko e matapā ia ke tali kotoa mo e ngaahi Kupu kuo tau tuku mavahe, pea ko e toki tu’unga fakaloloma lahi eni ki he fonua pea kovi ange ko hono pa’usi’i ai ‘a e lotu faka-Kalisitiane mo e ‘Otua Mafimafi na’a Ne foaki mai ‘a e Tau’atāina Faka-‘Otua ma’a Tonga. - Kau Taki Lotu ‘o Tonga.
1 comment
Node is premium Premium content
Monday 4 May 2015
Lautoka, Fiji
Australia’s protest at the execution of two of its citizens in Indonesia is futile, only symbolic and definitely hypocritical, by any standard.
1 comment
Node is premium Premium content
Saturday 2 May 2015
London, UK
It has been reported on the social media that your Government wants a Royal Commission to investigate Tonga’s passport ‘scandal’; may I suggest that your Government also propose a Royal Commission enquiry into the burning of Nuku’alofa in 2006. – Senolita Swan.
1 comment
Node is premium Premium content
Saturday 2 May 2015
Nuku'alofa, Tonga
‘Oku lahilahi ‘a e ta’efiemalie ‘i he anaga hono fakalele ‘o e ngaahi pisinisi ‘a e Pule’angaa ‘ehe kau Talekita kuo hilifaki kia kinautolu ‘a e fatongia ko hono tokanga’i ‘a e koloa ‘a e kakaii. – Sione Tu’itupou Fotu.
Sunday 26 April 2015
USA
The Queen’s urging to reduce the high school dropouts’ rates seemed to fall on deaf ears. To mitigate Tonga’s high school dropouts epidemic, I suggest the following 10 steps... - ‘Afa K. Palu.
Saturday 25 April 2015
Nuku'alofa, Tonga
Na’e Pekia koaa ‘a e ‘Otua ‘I he Falaite Lelei? ‘Oku ‘i ai ‘a e tali ‘e ua ki he fehu’ii pea ‘e makatu’unga pe ia ‘i hono faka‘uhinga’i ‘o e fo’i lea ko e ‘mate’. Sione Tu’itupou Fotu.
2 comments
Saturday 18 April 2015
Nuku'alofa, Tonga
Ko ha’a me’avale pe kainaga-‘o e-fonua, ‘a e taupotu taha ia ki lalo ‘i he fokotu’utu’u fakaha’a tukufakaholo ‘e tolu ‘o e sosaieti Tonga. -Sione Tu’itupou Fotu
Monday 13 April 2015
Nuku'alofa, Tonga
Na’e ha’u ‘a e kau faifekau misinale mo e vekeveke ke talaki ‘a e Kosipeli ‘a Sisu Kalaisi koe’uhi ke tau tali mo tui kiai pea fakahoko koe’uhi ke tau mo’ui mei ai fakaelaumalie, ‘atamai mo e sino. – Sione Tu’itupou Fotu.
1 comment
Node is premium Premium content
Sunday 12 April 2015
Nuku'alofa, Tonga
Ain’t it amusing that Prime Minister Pōhiva and his cronies at the PMO, are the same gang who attacked past governments like fangs-bared “watchdogs,” are using the same tactics to silence their critics? – Sione Ake-mei-hakau Mokofisi.
1 comment
Wednesday 8 April 2015
Nuku'alofa, Tonga
Ko e akonaki ‘a e ‘Otua kia Solomone – ke ‘oua ‘e tokanga makehe ki he ngaahi ‘o e me’atau mo e pa’anga, pea ‘oua ‘e mali moha fefine ta’e tui ‘Otua.
2 comments
Tuesday 7 April 2015
Nuku'alofa, Tonga
‘Oku ‘oatu ‘a e fanongonongo ni ke fakama’ala’ala ki he kakai ‘o e fonua ‘ a e ngaahi hoha’a pehe ki he ngaahi tukuaki’i kuo fai mai ki he Potungaue Pa’anga fekau’aki mo hono tukuatu ‘o e ngaahi koloa ngaue’aki mo uesia ‘a e Hotele Dateline.
Tuesday 7 April 2015
Nuku'alofa, Tonga
Kuo faka’ikai’i ‘e he ‘Eiki Palemia, Hon. Samiuela ‘Akilisi Pohiva, ‘a e fakamatala ongoongo kuo ‘omai ‘e he tangata faiongoongo ko Sione Mokofisi.
Saturday 4 April 2015
Nuku'alofa, Tonga
By whose authority to protect government leaders from media representatives in a press conference? Kalafi Moala and the master of ceremony repeated this restriction during the conference. This is undemocratic! – Sione Ake-mei-hakau Mokofisi.
2 comments
Wednesday 1 April 2015
Suva, Fiji
There is no multi-million dollar computer software that has been cleared or passed by Cabinet to be purchased from the PM’s son (me). I also do not have a software system as the author alleges. - Siaosi Pohiva.
1 comment
Wednesday 1 April 2015
Nuku'alofa, Tonga
Critical letters recently sent to the Prime Minister accuse him and his government of lack of disciplinary action against one or more of his Ministers. - PR Prime Minister's Office
1 comment
Monday 30 March 2015
Nuku'alofa, Tonga
Lord Vaea identified the Tongan language as the foundation of our democracy. Poor quality of writing – and the lackluster quality of statesmanship by politicians − is a threat to our language, therefore posing a threat to our democracy. – Sione Ake-mei-hakau Mokofisi.
4 comments
Thursday 26 March 2015
Nuku'alofa, Tonga
The Tongan Government and people lose hundreds of thousands of dollars each whale watch season. – Selia Simmons.
2 comments
Tuesday 24 March 2015
Nuku'alofa, Tonga
A new multi-million-dollar software is now being cleared through Cabinet, to be purchased from the PM ‘Akilisi Pohiva’s son and his partner Paula Piveni Piukala to replace the existing computer program that has been used by the Education Department. – Sione Ake-mei-haku Mokofisi.
2 comments
Tuesday 24 March 2015
Nuku'alofa, Tonga
Ko e fakamatalani ni ko e fie tokoni pe ke tau talanoa’i lelei mo melino ‘a e CEDAW he ‘oku tau tangata’ifonua kotoa ‘o e fonua ko Tonga. – Sione Tu’itupou Fotu.
2 comments
Friday 20 March 2015
Nuku'alofa, Tonga
Ko e lavelave ‘eni ki ha’a politika he ko kinautolu na’a nau fakatoka ‘a e Tonga ‘o e onopooni ‘o fisifisimu’a ai ‘a’etau moto “Ko e ‘Otua mo Tonga ko hoku tofi’a”.
1 comment

Pages