You are here

4180 Immigration NZ Public Notice 16-31 Oct 2017

Important message from Immigration New Zealand

From 1 November 2017 the Immigration New Zealand Nuku’alofa Office will be changing the counter service operating hours to 9am until 1pm Monday to Friday.

If you wish to submit your application between the hours of 1pm and 4pm the counter will be closed however you will be able to securely deposit your application documentation in the drop box facility provided.

Alternatively, you may also be eligible to submit your application online at any time by visiting our website: www.immigration.govt.nz

Malo ‘aupito

Fanongonongo mahu’inga mei he Immigration Nu’usila

E kamata mei  he ‘aho 1 ‘o Novema 2017 ‘e lilliu ai ‘e he Immigration Nu’usila ‘enau houa ngaue ‘o kamata mei he 9 pongipongi ki he 1 ho’ata mei he Monite kihe Falaite.

Ko kimoutolu ‘oku  mou fiema’u ke fakahu ho’o mou kole visa mei he ‘osi ‘a e 1 hoa’ata ki he 4 efiafi kataki o fakatokanga’i ange e tapuni ‘a e kanita, ka te ke malava ke fakahu ho’o kole visa ‘i he puha kuo tuku atu ‘i tu’a he ‘ofisi ke fa’o kiai ho’omou ngaahi kole visa.

Koe founga e taha teke malava ke ke fakahu online ho’o kole visa ‘i ha fa’ahinga taimi pe ‘aki ho’o vakai ki he’emau website www.immigration.govt.nz

Malo ‘aupito.